Jörgs eerste solovlucht

Het gebeurt snel ach­ter elkaar: Gis­te­ren vloog weer een aspi­rant FCS-piloot alleen: op maan­dag 15 juli 2024 vol­tooi­de Jörg zijn eer­ste solo­vlucht met een club C42. Een goed humeur en geschikt weer vorm­den de basis voor het suc­ces van de eer­ste vlucht. Hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro kan weder­om tevre­den en trots zijn op zijn leer­ling­vlie­gers. Ook voor … Lees meer

Annegrets eerste solovlucht

Hoe­ra, weer een FCS-lid heeft vrij gevlo­gen: op don­der­dag 11 juli 2024 voer­de Anne­gret haar eer­ste solo­vlucht uit met een club C42. Een beet­je moed en bruik­baar weer zorg­den voor het suc­ces van de eer­ste vlucht als UL-piloot. Hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro is net zo tevre­den als trots op de leer­­ling-pilo­­te. Dus de vol­gen­de stap­pen op weg … Lees meer

Helgoland-tour: Ultralichte droomreis

Op vrij­dag 3 mei 2024 ston­den de tele­foons rood­gloei­end van­we­ge de orga­ni­sa­tie voor de vol­gen­de dag. Het weer werk­te mee, de vlieg­tui­gen waren beschik­baar en het idee was er al: Naar Hel­go­land. De club­le­den Falk, Har­ro, Jan, Egbert, Rein­hold en Meik ont­moet­ten elkaar zater­dag om acht uur op Stadt­lo­hn “Air­port” om voor­be­rei­din­gen te tref­fen voor … Lees meer

Koning Voetbal en de VFR-piloten

Van half juni tot half juli wordt het Euro­pees kam­pi­oen­schap voet­bal in Duits­land gehou­den. Het ver­wach­te vol­gen­de ‘zomer­sprook­je’ zal de alge­me­ne lucht­vaart ech­ter waar­schijn­lijk aan­zien­lijk beper­ken. De poli­tie heeft op een bij­een­komst tij­dens AERO Frie­d­richs­ha­fen infor­ma­tie ver­strekt over de ver­schil­len­de maat­re­ge­len en voor­schrif­ten. Con­clu­sie: er is een hele reeks eisen waar­aan moet wor­den vol­daan! Details … Lees meer

Moritz is UL-piloot

Weder­om heeft een FCS-lid zijn UL-vlie­g­­bre­­vet gehaald! Moritz vol­deed aan de eisen van de exa­mi­na­tor en deze was tevre­den over de vlieg­vaar­dig­he­den van Moritz. En dus slaag­de hij op maan­dag 22 april 2024 voor zijn SPL-licen­­tie-exa­­men. Van­af nu kan hij zon­der toe­zicht van een vlieg­in­struc­teur de lucht in en naar de gewens­te bestem­min­gen vlie­gen. Als … Lees meer

Eilandpiloten opgelet: afluisterplicht Schiphol TMA1 verlengd

Ieder­een die een vlucht plant, b.v. om naar Texel te gaan, moet het vol­gen­de weten: het tij­de­lij­ke beper­kings­ge­bied (TGB), inge­voerd in 2023 onder Schip­hol TMA 1, wordt ver­lengd tot 2025. Pilo­ten zijn ver­plicht de trans­pon­der­co­de 7020 in te stel­len en te luis­te­ren naar Amster­dam Info 124.300 MHz (low-level TMZ Amster­dam) op een hoog­te van 500 ft tot 1.500 ft … Lees meer

Het luchtruim verandert vanaf 21 maart 2024

Met de gel­dig­heids­duur van de nieu­we ICAO-kaart van­af 21 maart 2024 zijn er enke­le ver­an­de­rin­gen op het gebied van het Duit­se lucht­ruim. Op de Duit­se lucht­ver­keers­lei­dings­in­for­ma­tie­pa­gi­na wor­den de belang­rijk­ste, gese­lec­teer­de lucht­ruim­wij­zi­gin­gen nader toe­ge­licht. Klik hier om naar de DFS-web­­si­­te te gaan (in het Duits). De bij­be­ho­ren­de aan­kon­di­ging van het Bun­des­mi­nis­te­ri­um voor Digi­ta­les en Ver­keer vindt … Lees meer

Ultralight naar de luchthaven van Düsseldorf

Het was een bij­zon­de­re erva­ring deze mooie vlieg­dag op 10 febru­a­ri 2024. Als zater­dag­tour had­den onze club­le­den Robin en Fre­de­rik een vlucht naar Bonn-Han­­ge­lar bedacht met de club­ei­gen C42 B, de D‑MENY. Op de terug­weg kwa­men ze ook voor­bij vlieg­veld Düs­sel­dorf. De beman­ning van de C42 vroeg in een opwel­ling toe­stem­ming aan de toren van Düs­sel­dorf … Lees meer

Peter is UL-piloot

Weder­om heeft een FCS-lid het UL-vlie­g­­bre­­vet ont­van­gen! De kri­ti­sche exa­mi­na­tor vond de vlieg­vaar­dig­heid van Peter over­tui­gend en op woens­dag (22 novem­ber 2023) werd de SPL-licen­­tie­­test behaald. Na maan­den van inten­sie­ve trai­ning is er nu een ein­de geko­men aan de sta­tus van leer­ling­pi­loot. En het plan ‘Ik ga nu ergens heen vlie­gen’ kan nu zelf­stan­dig wor­den … Lees meer

De buitengewone verenigingsdag van de Aeroclub NRW e. V.

Bij de Aero­club NRW was de laat­ste maan­den spra­ke van een zeke­re per­so­ne­le en orga­ni­sa­to­ri­sche cri­sis­si­tu­a­tie. Om dui­de­lijk­heid te schep­pen trok de ver­e­ni­ging ver­stan­di­ge con­clu­sies en beleg­de zij een bui­ten­ge­wo­ne ver­e­ni­gings­ver­ga­de­ring. Op zon­dag 22 okto­ber 2023 kwa­men ver­te­gen­woor­di­gers van 93 clubs die tot de ver­e­ni­ging beho­ren bij­een in de ver­ga­der­ruim­te van de sport­school in Duis­burg Wedau. … Lees meer