Fly-In 2023 van de Aeroclub-NRW in Stadtlohn

Nog een hoog­te­punt van het jaar voor de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn e. V. vond plaats op zon­dag 17 sep­tem­ber 2023. Het thuis­vlieg­veld EDLS werd de bestem­ming en gast­heer van de tra­di­ti­o­ne­le FLY-IN van de AEROCLUB NRW. Vorig jaar had de FCS al toe­ge­zegd de orga­ni­sa­tie en uit­voe­ring op zich te nemen. Een behoor­lijk veel­ei­sen­de maar oplos­ba­re taak … Lees meer

Doellandingswedstrijd in Stadtlohn

Op ini­ti­a­tief en onder orga­ni­sa­to­risch lei­der­schap van de voor­zit­ter Otger van de Ver­e­ni­ging ter Bevor­de­ring van de Lucht­vaart e. V. (VzFdL) was het vlieg­veld Stadt­lo­hn-Vre­­den op 16 sep­tem­ber het toneel van een inte­res­sant gebeu­ren: Doel­lan­dings­wed­strijd. Ook de Wen­ning­feld zweef­groep e.V. en – hoe kan het ook anders – de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn e. V.. waren van de … Lees meer

Peter’s eerste solovlucht

Weer een FCS-lid deed het: Op don­der­dag (14 sep­tem­ber 2023) maak­te Peter zijn eer­ste solo­vlucht met een club C42. Rus­ti­ge lucht en een goed humeur droe­gen in gelij­ke mate bij aan het suc­ces van de eer­ste vlucht als UL-piloot. Hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro is in ieder geval zeer tevre­den over de leer­­ling-vlie­­ger. Een belang­rij­ke stap op weg … Lees meer

Markus’ eerste solovlucht

FCS-lid Mar­kus heeft het gehaald: woens­dag­avond (09/08/2023) vol­tooi­de hij, bij goed weer en met een goed humeur, zijn 1ste solo­vlucht met de C42 van de club suc­ces­vol. Voor een ieder die heeft beslo­ten dat hij ultra­light piloot wil wor­den, komt zo’n solo­vlucht eraan. Goed om te weten dat de vlieg­in­struc­teur bij­zon­der hoge eisen stelt aan … Lees meer

Eiland Tour

De weers­voor­spel­ling voor vrij­dag 7 juli 2023 was niet alleen goed, maar per­fect: nau­we­lijks wind, hel­de­re zon en zicht tot in het onein­di­ge! Club­le­den Did­do, Falk, Lud­wig, Mar­tin, Ralf en Rene kon­den het sim­pel­weg niet voor­bij laten gaan. Wan­ner? Vrij­dag­och­tend om 9.00 uur stipt. De vlucht­be­stem­ming was gezien de weers­om­stan­dig­he­den snel dui­de­lijk: het gaat naar … Lees meer

De avontuurlijke stap van een sergeant majoor met pensioen

1 maart 2023 was zeker een heel bij­zon­de­re dag, niet alleen voor Tho­mas Masil, maar ook voor de Flie­ger­club Stadt­lo­hn. Na 35 jaar dienst bij de Bun­des­wehr ging de ser­­ge­ant-majoor in maart 2023 met pen­si­oen. Het bina­ti­o­na­le korps van het Duits-Neder­­land­­se com­mu­ni­ca­tie­ba­tal­jon uit Mün­ster had het idee om hun ser­­ge­ant-majoor – bij insi­ders bekend als … Lees meer

FK9 M6 – Ga de lucht in met een vleugje luxe

Ein­de­lijk is hij er: de gloed­nieu­we FK9 M6 club-machi­­ne met de regi­stra­tie D‑MFKI! Op 2 maart 2023 ont­ving de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn haar der­de UL-vlie­g­­tuig. Hier­mee is het vlieg­tuig­be­stand van de FCS weer com­pleet. Het veel­zij­di­ge hoog­dek­ker vlieg­tuig biedt onze pilo­ten een com­for­ta­be­le en vei­li­ge vlie­g­er­va­ring in de 600 kg UL-klas­­se. Uit­ge­rust met een 100 pk Rotax motor … Lees meer

Opfrissen van de FCS-vliegtuigvloot

Gedu­ren­de meer dan vier jaar heeft de C 42 B met de regi­stra­tie D‑MENL van de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn e. V. goe­de dien­sten ver­leend . Maar het kopen van een nieu­we machi­ne en dus het ver­ko­pen van de NL stond rela­tief hoog op het pri­o­ri­tei­ten­lijst van de club. De D‑MENL is reeds ver­kocht en zal zeker zor­gen voor … Lees meer

Motor en Ultralight Dag NRW 2022

Op zon­dag 19 novem­ber 2022 vond dit jaar de Motor- en Ultra­light Air­craft Dag NRW plaats. Pre­cies om 12.00 uur stond het begin van het eve­ne­ment in EDLZ Soest/Bad Sas­sen­dorf gepland. Vol­doen­de tijd voor – zoals altijd – een zorg­vul­di­ge vlucht­voor­be­rei­ding en een com­for­ta­be­le vlucht. De weers­om­stan­dig­he­den waren zeer goed, GAFOR liet con­se­quent de popu­lai­re … Lees meer

FLY-IN 2022 AEROCLUB NRW e.V.

De AEROCLUB NRW e.V. had de uit­no­di­ging voor de Fly-In NRW dit jaar al in mei ver­stuurd. Het eve­ne­ment vond zoals gepland plaats op zon­dag 11 sep­tem­ber op het vlieg­veld Rhei­­ne-Eschen­­dorf (EDXE). Alle vlieg­clubs uit Noor­­drijn-Wes­t­­fa­len waren uit­ge­no­digd en maak­ten met hun deel­na­me kans op aan­trek­ke­lij­ke prij­zen. Er wer­den weer pilo­ten gehul­digd die bij­zon­der jong … Lees meer