FK9 M6 – Ga de lucht in met een vleugje luxe

Ein­de­lijk is hij er: de gloed­nieu­we FK9 M6 club-machi­­ne met de regi­stra­tie D‑MFKI! Op 2 maart 2023 ont­ving de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn haar der­de UL-vlie­g­­tuig. Hier­mee is het vlieg­tuig­be­stand van de FCS weer com­pleet. Het veel­zij­di­ge hoog­dek­ker vlieg­tuig biedt onze pilo­ten een com­for­ta­be­le en vei­li­ge vlie­g­er­va­ring in de 600 kg UL-klas­­se. Uit­ge­rust met een 100 pk Rotax motor … Lees meer

Opfrissen van de FCS-vliegtuigvloot

Gedu­ren­de meer dan vier jaar heeft de C 42 B met de regi­stra­tie D‑MENL van de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn e. V. goe­de dien­sten ver­leend . Maar het kopen van een nieu­we machi­ne en dus het ver­ko­pen van de NL stond rela­tief hoog op het pri­o­ri­tei­ten­lijst van de club. De D‑MENL is reeds ver­kocht en zal zeker zor­gen voor … Lees meer

Motor en Ultralight Dag NRW 2022

Op zon­dag 19 novem­ber 2022 vond dit jaar de Motor- en Ultra­light Air­craft Dag NRW plaats. Pre­cies om 12.00 uur stond het begin van het eve­ne­ment in EDLZ Soest/Bad Sas­sen­dorf gepland. Vol­doen­de tijd voor – zoals altijd – een zorg­vul­di­ge vlucht­voor­be­rei­ding en een com­for­ta­be­le vlucht. De weers­om­stan­dig­he­den waren zeer goed, GAFOR liet con­se­quent de popu­lai­re … Lees meer

FLY-IN 2022 AEROCLUB NRW e.V.

De AEROCLUB NRW e.V. had de uit­no­di­ging voor de Fly-In NRW dit jaar al in mei ver­stuurd. Het eve­ne­ment vond zoals gepland plaats op zon­dag 11 sep­tem­ber op het vlieg­veld Rhei­­ne-Eschen­­dorf (EDXE). Alle vlieg­clubs uit Noor­­drijn-Wes­t­­fa­len waren uit­ge­no­digd en maak­ten met hun deel­na­me kans op aan­trek­ke­lij­ke prij­zen. Er wer­den weer pilo­ten gehul­digd die bij­zon­der jong … Lees meer

FCS-tour naar Marburg 25 juni 2022

Het plan: Met vijf vol­le­dig bezet­te vlieg­tui­gen naar het vlieg­veld­fes­ti­val in Mar­burg (EDFN). Drie club C42’s en de twee pri­vé­ma­chi­nes van onze club­le­den: een Siri­us TL-3000 en een C42. De dag begon met de voor­be­rei­den­de ver­ga­de­ring in de vroe­ge och­tend­uren. Een afspraak maken om 8 uur ’s och­tends is stan­daard voor gewo­ne men­sen, maar een zeke­re uit­da­ging … Lees meer

NY is hier!

Nou, dat was een rit­je toen FCS-leden Did­do, Falk, Ralf en Robert op zon­dag 15 mei 2022 met twee club­ma­chi­nes op pad gin­gen om onze nieu­we en der­de C 42 met ken­te­ken D‑MENY op te halen. De bestem­ming was het hoofd­kwar­tier van de fabri­kant Com­co op het vlieg­veld Men­­ge-Hohen­­ten­­gen (1818 ft MSL). De vlieg­af­stand van Stadt­lo­hn … Lees meer

Het plan is klaar: de NY komt eraan

Nu is het zover: als het weer mee­werkt, gaat ons nieu­we NY op zon­dag 15 mei open. mas­saal opge­haald. Maan­dag staat de terug­vlucht gepland. Hoe­wel het weer op zon­dag nog als ide­aal kan wor­den omschre­ven, zijn de voor­uit­zich­ten voor de vol­gen­de dag eer­der gema­tigd. Het zal zijn met loka­le regen­bui­en en z. T. Onweers­bui­en te … Lees meer

Schoonmaakactie bij FCS

Dat was hard wer­ken: de schoon­maak­ac­tie van dit jaar bij FCS op 9 april 2022. 15 leden van de club heb­ben zich tot taak gesteld om de clubom­ge­ving en vlieg­tui­gen in nieu­we pracht te laten ver­schij­nen. Zelfs de onaan­ge­na­me weers­om­stan­dig­he­den met stort­bui­en en har­de wind kon­den het schoon­maak­werk niet ver­hin­de­ren. Van het schoon­ma­ken van de … Lees meer

UL vliegen naar andere landen of met buitenlandse apparaten is niet eenvoudig

Aan het begin van het jaar heb­ben de lucht­sport­bon­den infor­ma­tie ver­strekt over ver­schil­len­de Euro­pe­se wij­zi­gin­gen in de regel­ge­ving. In wezen zou je kun­nen zeg­gen: Vluch­ten met bui­ten­land­se UL-vlie­g­tui­­gen zijn ver­bo­den! De situ­a­tie is niet zo een­vou­dig te omschrij­ven. Maar pilo­ten die in het bui­ten­land gere­gi­streer­de vlieg­tui­gen vlie­gen of die met een Duit­se licen­tie naar ande­re … Lees meer

Nieuwe informatieflyer over vliegveiligheid

Van­we­ge een groot aan­tal ern­sti­ge lucht­ruim­schen­din­gen heeft de Fede­ral Com­mis­si­on for Ultra­light Flight in de DAEC de fly­er “Vlieg cor­rect en vei­lig door ons lucht­ruim” gepu­bli­ceerd. In veel geval­len is een gebrek­ki­ge vlucht­voor­be­rei­ding of onvoor­zich­tig­heid waar­schijn­lijk de oor­zaak van der­ge­lij­ke over­tre­din­gen. De fly­er van 2 pagina’s dient u daar­om kort te her­in­ne­ren aan de gel­den­de … Lees meer