Koning Voetbal en de VFR-piloten

Van half juni tot half juli wordt het Euro­pees kam­pi­oen­schap voet­bal in Duits­land gehou­den. Het ver­wach­te vol­gen­de ‘zomer­sprook­je’ zal de alge­me­ne lucht­vaart ech­ter waar­schijn­lijk aan­zien­lijk beper­ken. De poli­tie heeft op een bij­een­komst tij­dens AERO Frie­d­richs­ha­fen infor­ma­tie ver­strekt over de ver­schil­len­de maat­re­ge­len en voor­schrif­ten. Con­clu­sie: er is een hele reeks eisen waar­aan moet wor­den vol­daan! Details … Lees meer

Eilandpiloten opgelet: afluisterplicht Schiphol TMA1 verlengd

Ieder­een die een vlucht plant, b.v. om naar Texel te gaan, moet het vol­gen­de weten: het tij­de­lij­ke beper­kings­ge­bied (TGB), inge­voerd in 2023 onder Schip­hol TMA 1, wordt ver­lengd tot 2025. Pilo­ten zijn ver­plicht de trans­pon­der­co­de 7020 in te stel­len en te luis­te­ren naar Amster­dam Info 124.300 MHz (low-level TMZ Amster­dam) op een hoog­te van 500 ft tot 1.500 ft … Lees meer

Het luchtruim verandert vanaf 21 maart 2024

Met de gel­dig­heids­duur van de nieu­we ICAO-kaart van­af 21 maart 2024 zijn er enke­le ver­an­de­rin­gen op het gebied van het Duit­se lucht­ruim. Op de Duit­se lucht­ver­keers­lei­dings­in­for­ma­tie­pa­gi­na wor­den de belang­rijk­ste, gese­lec­teer­de lucht­ruim­wij­zi­gin­gen nader toe­ge­licht. Klik hier om naar de DFS-web­­si­­te te gaan (in het Duits). De bij­be­ho­ren­de aan­kon­di­ging van het Bun­des­mi­nis­te­ri­um voor Digi­ta­les en Ver­keer vindt … Lees meer

Nieuws over het gebruik van de luchtvaart-radio: INFO wordt RADIO en verdere wijzigingen bij NfL 2023–1‑2762

Als gevolg van de Euro­pe­se stan­daar­di­se­ring van de vlieg­re­gels zijn er nu ver­an­de­rin­gen bij som­mi­ge gebie­den van de lucht­vaar­t­ra­dio. Het gebrui­ke­lij­ke “INFO” voor onge­con­tro­leer­de vlieg­vel­den wordt ver­van­gen door “RADIO”.Stadt­lo­hn INFO” wordt dus “Stadt­lo­hn RADIO”. Uit­zon­de­ring hier­op zijn vlieg­vel­den met AFIS, die reeds eer­der wer­den gewij­zigd in “INFORMATION”. Voor­beel­den hier­van zijn Egels­bach en Sie­ger­land. Ook de … Lees meer

DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH) publiceert en actualiseert de instructies voor VFR-vluchten door gebieden met transponderplicht (TMZ).

Voor­al in de buurt van vlieg­vel­den met instru­ment­vlieg­voor­schrif­ten moe­ten VFR-pilo­­ten bepaal­de trans­pon­der­co­des instel­len. Deze zijn terug te vin­den op de bij­be­ho­ren­de lucht­vaart­kaar­ten. Daar­naast moet je kun­nen mee­luis­te­ren naar fre­quen­ties die ook op de kaar­ten te vin­den zijn. Tot nu toe kon­den de pilo­ten tij­dens het door­vlie­gen op de even­tu­eel voor­af inge­stel­de FIS-radio­fre­­quen­­tie blij­ven. Op 23 … Lees meer

Hoe zat dat ook al weer met de “kletsfrequentie”?

Sinds de NFL-1935–20 van 17 april 2020 gel­den deze boord-bord­fre­quen­ties: Daar­naast wer­den boord-boor­d­fre­­quen­­ties voor regi­o­na­le zones (bijv. Mün­ster­land 127.885) gede­fi­ni­eerd. Meer details zijn te vin­den in het Flie­­ger-Maga­­zi­­ne arti­kel: (in het Duits): Bord-Bord-Frequenzen