Ultralight naar de luchthaven van Düsseldorf

Het was een bij­zon­de­re erva­ring deze mooie vlieg­dag op 10 febru­a­ri 2024. Als zater­dag­tour had­den onze club­le­den Robin en Fre­de­rik een vlucht naar Bonn-Han­­ge­lar bedacht met de club­ei­gen C42 B, de D‑MENY. Op de terug­weg kwa­men ze ook voor­bij vlieg­veld Düs­sel­dorf. De beman­ning van de C42 vroeg in een opwel­ling toe­stem­ming aan de toren van Düs­sel­dorf … Lees meer

Categorieën NL

Peter is UL-piloot

Weder­om heeft een FCS-lid het UL-vlie­g­­bre­­vet ont­van­gen! De kri­ti­sche exa­mi­na­tor vond de vlieg­vaar­dig­heid van Peter over­tui­gend en op woens­dag (22 novem­ber 2023) werd de SPL-licen­­tie­­test behaald. Na maan­den van inten­sie­ve trai­ning is er nu een ein­de geko­men aan de sta­tus van leer­ling­pi­loot. En het plan ‘Ik ga nu ergens heen vlie­gen’ kan nu zelf­stan­dig wor­den … Lees meer

De buitengewone verenigingsdag van de Aeroclub NRW e. V.

Bij de Aero­club NRW was de laat­ste maan­den spra­ke van een zeke­re per­so­ne­le en orga­ni­sa­to­ri­sche cri­sis­si­tu­a­tie. Om dui­de­lijk­heid te schep­pen trok de ver­e­ni­ging ver­stan­di­ge con­clu­sies en beleg­de zij een bui­ten­ge­wo­ne ver­e­ni­gings­ver­ga­de­ring. Op zon­dag 22 okto­ber 2023 kwa­men ver­te­gen­woor­di­gers van 93 clubs die tot de ver­e­ni­ging beho­ren bij­een in de ver­ga­der­ruim­te van de sport­school in Duis­burg Wedau. … Lees meer

Herbert is UL-piloot!

Weer heeft een FCS-lid de gro­te sprong gemaakt! Her­bert maak­te indruk op de kri­ti­sche exa­mi­na­tor met zijn vlieg­vaar­dig­heid en slaag­de don­der­dag (6 okto­ber 2023) met vlag en wim­pel voor het SPL-licen­­tie-exa­­men. De toch wel gro­te inspan­ning die gepaard ging met de oplei­ding tot UL-piloot was het abso­luut waard. Hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro heeft van een leer­ling opnieuw … Lees meer

Fly-In 2023 van de Aeroclub-NRW in Stadtlohn

Nog een hoog­te­punt van het jaar voor de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn e. V. vond plaats op zon­dag 17 sep­tem­ber 2023. Het thuis­vlieg­veld EDLS werd de bestem­ming en gast­heer van de tra­di­ti­o­ne­le FLY-IN van de AEROCLUB NRW. Vorig jaar had de FCS al toe­ge­zegd de orga­ni­sa­tie en uit­voe­ring op zich te nemen. Een behoor­lijk veel­ei­sen­de maar oplos­ba­re taak … Lees meer

Doellandingswedstrijd in Stadtlohn

Op ini­ti­a­tief en onder orga­ni­sa­to­risch lei­der­schap van de voor­zit­ter Otger van de Ver­e­ni­ging ter Bevor­de­ring van de Lucht­vaart e. V. (VzFdL) was het vlieg­veld Stadt­lo­hn-Vre­­den op 16 sep­tem­ber het toneel van een inte­res­sant gebeu­ren: Doel­lan­dings­wed­strijd. Ook de Wen­ning­feld zweef­groep e.V. en – hoe kan het ook anders – de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn e. V.. waren van de … Lees meer

Peter’s eerste solovlucht

Weer een FCS-lid deed het: Op don­der­dag (14 sep­tem­ber 2023) maak­te Peter zijn eer­ste solo­vlucht met een club C42. Rus­ti­ge lucht en een goed humeur droe­gen in gelij­ke mate bij aan het suc­ces van de eer­ste vlucht als UL-piloot. Hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro is in ieder geval zeer tevre­den over de leer­­ling-vlie­­ger. Een belang­rij­ke stap op weg … Lees meer

Markus’ eerste solovlucht

FCS-lid Mar­kus heeft het gehaald: woens­dag­avond (09/08/2023) vol­tooi­de hij, bij goed weer en met een goed humeur, zijn 1ste solo­vlucht met de C42 van de club suc­ces­vol. Voor een ieder die heeft beslo­ten dat hij ultra­light piloot wil wor­den, komt zo’n solo­vlucht eraan. Goed om te weten dat de vlieg­in­struc­teur bij­zon­der hoge eisen stelt aan … Lees meer

De avontuurlijke stap van een sergeant majoor met pensioen

1 maart 2023 was zeker een heel bij­zon­de­re dag, niet alleen voor Tho­mas Masil, maar ook voor de Flie­ger­club Stadt­lo­hn. Na 35 jaar dienst bij de Bun­des­wehr ging de ser­­ge­ant-majoor in maart 2023 met pen­si­oen. Het bina­ti­o­na­le korps van het Duits-Neder­­land­­se com­mu­ni­ca­tie­ba­tal­jon uit Mün­ster had het idee om hun ser­­ge­ant-majoor – bij insi­ders bekend als … Lees meer