Eilandpiloten opgelet: afluisterplicht Schiphol TMA1 verlengd

Ieder­een die een vlucht plant, b.v. om naar Texel te gaan, moet het vol­gen­de weten: het tij­de­lij­ke beper­kings­ge­bied (TGB), inge­voerd in 2023 onder Schip­hol TMA 1, wordt ver­lengd tot 2025. Pilo­ten zijn ver­plicht de trans­pon­der­co­de 7020 in te stel­len en te luis­te­ren naar Amster­dam Info 124.300 MHz (low-level TMZ Amster­dam) op een hoog­te van 500 ft tot 1.500 ft AMSL. Bin­nen de TGB blijft de lucht­ruim­klas­se en daar­mee de dienst­ver­le­ning onge­wij­zigd (lucht­ruim­klas­se G). Een over­tre­ding van de ver­or­de­ning is een straf­baar feit in de zin van arti­kel 33 van de Luchtvaartverordening.

Foto: Air­port Ship­hol – by Ad Mes­kens – Own work, CC BY-SA 4.0, Lizenz-Infor­ma­ti­on

Zweef­vlieg­tui­gen, parag­li­ders, model­vlieg­tui­gen en para­mo­to­ren zijn vrij­ge­steld van deze maat­re­gel. De eis geldt ook niet voor VFR-vluch­ten van­uit het oos­ten op de Mike-aan­komst met als bestem­ming Lely­stad Air­port (EHLE) en de loka­le lucht­ha­ven VFR-retour op Hil­ver­sum Air­port (EHHV).

Het doel van Schip­hol TMA 1 is het terug­drin­gen van het aan­tal lucht­ruim­schen­din­gen bin­nen TMA Schip­hol. De impact van de maat­re­gel kan ech­ter nog niet spe­ci­fiek wor­den beoor­deeld. Daar­om is beslo­ten de TGB te ver­len­gen voor­dat deze defi­ni­tief wordt.

Voor vluch­ten van en naar Mid­den­meer blij­ven de afspra­ken tus­sen LVNL en Mid­den­meer Air­port van toe­pas­sing. Afhan­ke­lijk van de plaat­se­lij­ke regel­ge­ving kunt u moge­lijk eer­der van de fre­quen­tie afstap­pen of later naar de fre­quen­tie overstappen.

Dit besluit treedt in wer­king op don­der­dag 21 maart 2024 en ein­digt op vrij­dag 21 maart. 2025 of eer­der als dit besluit wordt inge­trok­ken. Het wordt gepu­bli­ceerd in de Staats­cou­rant en bekend gemaakt via NOTAM. Infor­ma­tie hier­over vindt u ook op de web­si­te van LVNL. Daar­naast is er een AIP-sup­ple­ment en AIC.