Doellandingswedstrijd op de luchthaven Stadtlohn-Vreden

za 03aug2024

Doel­lan­dings­wed­strijd op het EDLS-vlieg­veld Stadtlohn-Vreden

10:00 – 17:00

Vlieg­veld Stadtlohn-Vreden

Wen­ning­feld 41, 48703 Stadtlohn

In augus­tus 2024 wacht ons weer een span­nend eve­ne­ment op het vliegveld:

Net als vorig jaar zal er opnieuw een doel­lan­dings­wed­strijd plaats­vin­den op Stadt­lo­hn EDLS. Het eve­ne­ment wordt geor­ga­ni­seerd door de Ver­e­ni­ging ter Bevor­de­ring van de Lucht­vaart (VzFdL).

Alle geïn­te­res­seer­de pilo­ten m/v, kun­nen hun vlieg­vaar­dig­heid tes­ten tij­dens doel­lan­din­gen in wed­strijd­vorm. Drie opeen­vol­gen­de lan­din­gen wor­den beoor­deeld. Oefen­vluch­ten voor­af zijn niet in aan­tal beperkt. Alle vlieg­tui­gen en pilo­ten m/v, geves­tigd in Stadt­lo­hn kun­nen zich inschrij­ven voor de com­pe­ti­tie, onge­acht of ze lid zijn van een club. Van­we­ge de ver­schil­len in de pres­ta­ties van de vlieg­tui­gen zijn er twee beoor­de­lings­ca­te­go­rie­ën: Echo-machi­nes en UL-vlieg­tui­gen. We heb­ben ook goed­keu­ring van de dis­tricts­pre­si­dent in Mün­ster om de geluids­be­scher­mings­ver­or­de­ning voor de duur van de wed­strijd op te schor­ten. Dit bete­kent dat vlieg­tui­gen (bij­voor­beeld elek­tri­sche vlieg­tui­gen) die niet over een geluids­be­scher­mings­cer­ti­fi­caat beschik­ken, ook mogen deelnemen.

Daar­naast zijn ook niet-deel­ne­men­de bezoe­kers of clubs van har­te uit­ge­no­digd op het eve­ne­ment om samen met ons een gezel­li­ge, span­nen­de dag te bele­ven. En voor het fysie­ke wel­zijn wordt gezorgd: er wordt gegrilld- en er zijn koe­le drank­jes verkrijgbaar.