Nieuws

Hier vind je de laat­ste blogberichten.

 • NY is hier!
  Nou, dat was een rit­je toen FCS-leden Did­do, Falk, Ralf en Robert op zon­dag 15 mei 2022 met twee club­ma­chi­nes op pad gin­gen om onze nieu­we en der­de C 42 met ken­te­ken D‑MENY op te halen. De bestem­ming was het hoofd­kwar­tier van de fabri­kant Com­co … Lees meer
 • Het plan is klaar: de NY komt eraan
  Nu is het zover: als het weer mee­werkt, gaat ons nieu­we NY op zon­dag 15 mei open. mas­saal opge­haald. Maan­dag staat de terug­vlucht gepland. Hoe­wel het weer op zon­dag nog als ide­aal kan wor­den omschre­ven, zijn de voor­uit­zich­ten voor de vol­gen­de dag eer­der gema­tigd. Het … Lees meer
 • Schoon­maak­ac­tie bij FCS
  Dat was hard wer­ken: de schoon­maak­ac­tie van dit jaar bij FCS op 9 april 2022. 15 leden van de club heb­ben zich tot taak gesteld om de clubom­ge­ving en vlieg­tui­gen in nieu­we pracht te laten ver­schij­nen. Zelfs de onaan­ge­na­me weers­om­stan­dig­he­den met stort­bui­en en har­de wind … Lees meer
 • UL vlie­gen naar ande­re lan­den of met bui­ten­land­se appa­ra­ten is niet een­vou­dig
  Aan het begin van het jaar heb­ben de lucht­sport­bon­den infor­ma­tie ver­strekt over ver­schil­len­de Euro­pe­se wij­zi­gin­gen in de regel­ge­ving. In wezen zou je kun­nen zeg­gen: Vluch­ten met bui­ten­land­se UL-vlie­g­tui­­gen zijn ver­bo­den! De situ­a­tie is niet zo een­vou­dig te omschrij­ven. Maar pilo­ten die in het bui­ten­land gere­gi­streer­de … Lees meer
 • Nieu­we infor­ma­tiefly­er over vlieg­vei­lig­heid
  Van­we­ge een groot aan­tal ern­sti­ge lucht­ruim­schen­din­gen heeft de Fede­ral Com­mis­si­on for Ultra­light Flight in de DAEC de fly­er “Vlieg cor­rect en vei­lig door ons lucht­ruim” gepu­bli­ceerd. In veel geval­len is een gebrek­ki­ge vlucht­voor­be­rei­ding of onvoor­zich­tig­heid waar­schijn­lijk de oor­zaak van der­ge­lij­ke over­tre­din­gen. De fly­er van 2 … Lees meer
 • Gewich­ti­ge (540 kg) beslis­sing van de FCS-leden over de UL-vloot!
  Tij­dens de Stam­m­­tisch-ver­­­ga­­de­ring op 5 sep­tem­ber 2021 werd de basis voor de ver­nieu­wing van de FCS-vlie­g­­tuig­­vloot gelegd. De meer­der­heid van de leden besloot na uit­voe­rig en con­struc­tief advies en een goe­de dis­cus­sie om voor de aan­schaf van twee nieu­we C 42 B met een toe­laat­baar gewicht … Lees meer