FK9 M6 – Ga de lucht in met een vleugje luxe

Ein­de­lijk is hij er: de gloed­nieu­we FK9 M6 club-machi­ne met de regi­stra­tie D‑MFKI! Op 2 maart 2023 ont­ving de Flie­ger­club-Stadt­lo­hn haar der­de UL-vlieg­tuig. Hier­mee is het vlieg­tuig­be­stand van de FCS weer compleet.

De “nieu­we” in de Vlieg­club Stadtlohn

Het veel­zij­di­ge hoog­dek­ker vlieg­tuig biedt onze pilo­ten een com­for­ta­be­le en vei­li­ge vlie­g­er­va­ring in de 600 kg UL-klas­se. Uit­ge­rust met een 100 pk Rotax motor en com­po­siet kunst­stof opbouw. Daar­naast zijn er win­glets aan­we­zig, die het brand­stof­ver­bruik ver­min­de­ren en tege­lij­ker­tijd hel­pen de hand­ling te ver­be­te­ren, zelfs bij over­trek­snel­he­den. Full car­bon klep­pen, bediend door een scha­ke­laar op het mid­den­con­so­le voor een snel­le, gemak­ke­lij­ke bedie­ning, is een ander ken­merk. Bij­zon­der opmer­ke­lijk is de aan­zien­lijk gro­te­re cock­pit­ruim­te in ver­ge­lij­king met de vori­ge ver­sies, met een “luxe” tota­le breed­te van 1,2 m! Met zijn bre­de deu­ren, ergo­no­misch ver­stel­ba­re stoe­len en een gro­te baga­ge­ruim­te is de FK9 ont­wor­pen om uiterst gebruiks­vrien­de­lijk te zijn. Een gemak­ke­lijk aflees­baar en uit­ge­breid instru­men­ta­ri­um, even­als de juis­te plaat­sing van de bedie­nings­ele­men­ten ron­den het posi­tie­ve beeld af.

Het eni­ge wat nu nog ont­breekt is mooi weer om de instruc­tie­vluch­ten voor de club­le­den uit te voe­ren. Daar­na gaat het op vol­le toe­ren draai­en zodat de vlie­gers van FCS, die in meer­der­heid voor de aan­schaf van de FK9 M6 had­den gestemd, hun vlieg­drang en hun enthou­si­as­me voor de hyper­mo­der­ne UL de vrije loop kun­nen laten. En ze zul­len zeker hun mel­ding naar de toren begin­nen met de nieu­we tekst “Stadt­lo­hn RADIO” … 😉