FLY-IN 2022 AEROCLUB NRW e.V.

De AEROCLUB NRW e.V. had de uit­no­di­ging voor de Fly-In NRW dit jaar al in mei ver­stuurd. Het eve­ne­ment vond zoals gepland plaats op zon­dag 11 sep­tem­ber op het vlieg­veld Rhei­ne-Eschen­dorf (EDXE). Alle vlieg­clubs uit Noor­drijn-West­fa­len waren uit­ge­no­digd en maak­ten met hun deel­na­me kans op aan­trek­ke­lij­ke prij­zen. Er wer­den weer pilo­ten gehul­digd die bij­zon­der jong waren, bij­zon­der vitaal waren geble­ven of bij­zon­der ver waren gevlo­gen. Als extra kon de club die met de mees­te vlieg­tui­gen deel­nam aan de FLY-IN de wis­sel­be­ker winnen.

Start­klaar om te gaan! Wach­ten op het weer…

Vlieg­club Stadt­lo­hn was dan ook geïn­spi­reerd en zeer gemo­ti­veerd om in ieder geval een paar prij­zen voor in het club­huis te win­nen. Het plan om zon­dag­och­tend om 9.00 uur naar Rhei­ne te vlie­gen, moest ech­ter voor­lo­pig wor­den opge­ge­ven. Het weer had de groep gedwars­boomd met dik­ke grond­mist. Maar ook om 10.00 uur wil­de de mist niet zover opkla­ren dat er van vlieg­weer kon wor­den gespro­ken (safe­ty first). Na over­leg beslo­ten de pilo­ten om nog een uur te wach­ten, voor­al omdat de actu­e­le weers­voor­spel­ling goed weer uit het noor­den beloof­de. Al met al was er genoeg tijd om de vlucht te plan­nen, de machi­nes gron­dig te con­tro­le­ren en van de nodi­ge brand­stof te voor­zien. Om 12 uur was het dan ein­de­lijk zover.

Drie vlieg­tui­gen van de vlieg­club Stadt­lo­hn en nog twee pri­vé­vlieg­tui­gen van club­le­den zijn opge­ste­gen van­af baan 11 in Stadt­lo­hn, op weg naar het vlieg­veld Rhei­ne-Eschen­dorf. Na 54 km hemels­breed, of beter 27 minu­ten, was het doel bereikt. Twee later­ko­mers, leden van de club, ook met hun eigen vlieg­tui­gen, ver­vol­maak­ten het FCS-team. Zo was het team bij de fly-in aan­we­zig met zeven machi­nes, zeven pilo­ten en één pas­sa­gier. Een indruk­wek­kend aan­tal, zo bleek later.

Par­ke­ren in Rheine

Naast het hoofd­doel, ont­moe­tin­gen met ande­re pilo­ten en leven­di­ge tech­ni­sche dis­cus­sies moch­ten natuur­lijk de ver­sna­pe­rin­gen niet ont­bre­ken. Een aan­we­zig snack­wa­gen voor­zag in de behoef­ten van de eer­ste hon­ger. Kou­de drank­jes of een stuk taart maak­ten het menu van de dag compleet.

De prijs­uit­rei­king begon stipt om 16.00 uur. Alle aan­we­zi­ge pilo­ten wacht­ten met span­ning af wie wel­ke prijs zou krij­gen en of ze dit keer zelf de eer had­den een van de tro­fee­ën mee naar huis te nemen.
Als eer­ste werd de tro­fee uit­ge­reikt aan de jong­ste piloot. Ons FCS-club­lid Fre­de­rick Bach wist deze met zijn 25-jari­ge leef­tijd in de wacht te slepen.

Fre­de­rik Blach, prijs­win­naar als jong­ste piloot 

Daar­na volg­de de uit­rei­king van de tro­fee voor de pilo­ten die het verst had­den gevlo­gen. Ook hier kon FCS sco­ren. Door de weers­om­stan­dig­he­den waren de zui­de­lij­ke gebie­den van Noor­drijn-West­fa­len lan­ge tijd gehuld in grond­mist, waar­door het voor deze clubs niet lan­ger de moei­te waard was om te rei­zen. Zo werd onze club de win­naar van deze beker met maar liefst een tocht van 54 km.

Ieder­een keek dit jaar reik­hal­zend uit naar de onder­schei­ding voor de ver­e­ni­ging, die met de mees­te vlieg­tui­gen deel­nam en daar­door de fel­be­geer­de wis­sel­be­ker (een wand­bord) mee mocht nemen. En inder­daad: Voor het eerst in de club­ge­schie­de­nis van FCS ont­ving de club de prijs. Met gerech­tig­de trots ont­ving onze 1e voor­zit­ter Falk Prig­gen de tro­fee uit han­den van de twee AEROCLUB NRW-direc­teu­ren Boris Langan­ke en Mat­thi­as Gudorf.

Falk Prig­gen, 1e voor­zit­ter FCS houdt de fel­be­geer­de prijs in handen

Blij en geluk­kig met het uit­ste­ken­de resul­taat keer­den de FCS-pilo­ten terug naar huis, naar het “ver­re” Stadtlohn.

De dank van onze club voor een mooie fly-in gaat uit naar alle betrok­ke­nen, orga­ni­sa­to­ren, dona­teurs en voor­al naar de lucht­sport­ver­e­ni­ging Eschen­dorf e. V., die op zijn wer­ke­lijk prach­tig gele­gen ter­rein een waar­di­ge en ont­span­nen sfeer heeft weten te schep­pen.
Graag weer!