Gewichtige (540 kg) beslissing van de FCS-leden over de UL-vloot!

Falk Prig­gen tekent de koopovereenkomst
Wil­lem van Beek onder­te­kent het verkoopcontract

Tij­dens de Stamm­tisch-ver­ga­de­ring op 5 sep­tem­ber 2021 werd de basis voor de ver­nieu­wing van de FCS-vlieg­tuig­vloot gelegd. De meer­der­heid van de leden besloot na uit­voe­rig en con­struc­tief advies en een goe­de dis­cus­sie om voor de aan­schaf van twee nieu­we C 42 B met een toe­laat­baar gewicht van 540 kg te stem­men. Belang­rij­ke fac­to­ren waren natuur­lijk prijs / pres­ta­tie, maar voor­al ook de beschik­baar­heid van vlieg­tui­gen en reserveonderdelen.

Het bestuur van de FCS in de per­soon van Falk Prig­gen (1e voor­zit­ter) en Wil­lem van Beek (2e voor­zit­ter) heeft dit club­be­sluit uit­ge­voerd door de onder­te­ke­ning van de koop­con­trac­ten en de bij­be­ho­ren­de order geplaatst. D‑MENX en D‑MENY zijn geko­zen als ken­te­ken – ook een clubbeslissing.

Ook tot ver­koop van de iets oude­re D‑MENP (C 42 B) machi­ne is beslo­ten. Geïn­te­res­seer­de kopers kun­nen con­tact opne­men met het bestuur van de FCS.

Daar­naast is er nog een meer­der­heids­be­sluit geno­men, de bestaan­de C 42 B (D‑MENL) wordt in gewicht opge­waar­deerd. Dit bete­kent dat de ver­e­ni­ging, zoals het er nu uit­ziet, eind 2021 in totaal drie 540 kg-vlieg­tui­gen zal heb­ben en haar leden daar­mee aan­trek­ke­lij­ke, tech­nisch up-to-date vlieg­tui­gen kan aan­bie­den. De ver­wach­tin­gen zijn hoog gespannen.