Motor en Ultralight Dag NRW 2022

Op zon­dag 19 novem­ber 2022 vond dit jaar de Motor- en Ultra­light Air­craft Dag NRW plaats. Pre­cies om 12.00 uur stond het begin van het eve­ne­ment in EDLZ Soest/Bad Sas­sen­dorf gepland. Vol­doen­de tijd voor – zoals altijd – een zorg­vul­di­ge vlucht­voor­be­rei­ding en een com­for­ta­be­le vlucht. De weers­om­stan­dig­he­den waren zeer goed, GAFOR liet con­se­quent de popu­lai­re C zien. Met tem­pe­ra­tu­ren net boven nul moesten de start­voor­be­rei­din­gen ech­ter wor­den uit­ge­voerd in een nog­al ijzi­ge omge­ving. Maar geen pro­bleem voor stoe­re jon­gens zoals Chris­ti­an Tüber en Falk Prig­gen! Vroeg in de och­tend start­ten dus de, D‑MENX en de D‑MENY van­af de 11.

De ca. 57 zee­mijl naar de bestem­ming werd in onge­veer 40 minu­ten snel in kal­me lucht en een bij­na wol­ken­lo­ze hemel afge­legd. Uiter­aard werd bij de lan­ding het ver­bod op over­vlie­gen boven Sering­hau­sen in acht geno­men. Wind bij­na recht op de baan: de bes­te omstan­dig­he­den voor per­fec­te landingen.

De toren in Soest
EDLZ Vlieg­tuig parkeren.

De beschik­ba­re eve­ne­men­ten­ruim­te is qua omvang pre­cies pas­send bij het aan­tal deel­ne­mers. In een illus­te­re groep onder lei­ding van Vol­ker Engel­mann wer­den vol­gens de agen­da diver­se onder­wer­pen bespro­ken, zoals cursussen/bijscholing, cam­pag­nes en diver­se reis­plan­nen. Ook het hui­di­ge en toe­kom­sti­ge gebruik van beschik­ba­re brand­stof­ca­te­go­rie­ën in ultra­lich­te en gemo­to­ri­seer­de lucht­vaart vond vol­doen­de ruim­te voor dis­cus­sie. Meer infor­ma­tie vindt u hier. Even­zo de aan­be­ve­ling om ver­keers­pa­tro­nen zo nauw­keu­rig moge­lijk te volgen.

Twee­dek­ker in Soest
EDLZ Lucht­ha­ven­res­tau­rant “Tan­te Ju”.

Na een kor­te ver­fris­sing tus­sen­door gaf het gege­ven van de zons­on­der­gang in de vroe­ge namid­dag het sein voor ver­trek. De weers­om­stan­dig­he­den waren nog steeds goed en lie­ten een vlot­te terug­vlucht toe. Met veel infor­ma­tie en sug­ges­ties in hun “baga­ge” arri­veer­den de beman­nin­gen kort voor 16.00 uur LT in Stadt­lo­hn. De slot­ver­kla­ring van CEO Falk Prig­gen over de reis: “Weer iets geleerd!”. Wel­nu: Wel­kom terug!