NY is hier!

Nou, dat was een rit­je toen FCS-leden Did­do, Falk, Ralf en Robert op zon­dag 15 mei 2022 met twee club­ma­chi­nes op pad gin­gen om onze nieu­we en der­de C 42 met ken­te­ken D‑MENY op te halen. De bestem­ming was het hoofd­kwar­tier van de fabri­kant Com­co op het vlieg­veld Men­ge-Hohen­ten­gen (1818 ft MSL). De vlieg­af­stand van Stadt­lo­hn naar Men­ge was immers onge­veer 262 zee­mijl of 485 kilometer.

De dag van aan­komst toon­de zich in het bes­te vlieg­weer. De nade­ring ver­liep vlot via enke­le tussenstations.

En daar was hij dan (zie foto in de inzen­ding): de nieu­we! Hoe­wel de C 42 nog onver­sierd is, is hij ver­der com­pleet en klaar voor gebruik. De kleur­voor­be­rei­ding vindt – zoals al met de NX al geoe­fend – later bij ons in Stadt­lo­hn plaats.

De grij­ze wol­ken boven Würz­burg geven een klei­ne impres­sie van de weersomstandigheden.

Ter­wijl het zon­dag heer­lijk weer was, moest de terug­vlucht op maan­dag­och­tend pre­cies wor­den aan­ge­past aan de loka­le weers­om­stan­dig­he­den. Ver­schil­len­de gebie­den met regen- en onweers­bui­en door­kruis­ten Duits­land van west naar oost. Deels met goe­de wind. Het team slaag­de er ech­ter in de weers­in­vloe­den onder de knie te krij­gen door vak­kun­dig gebruik te maken van regen­vrije sec­ties, con­stan­te moni­to­ring van de ver­wach­te weers­om­stan­dig­he­den en, last but not least, kor­te pau­zes op de beoog­de vlieg­vel­den onderweg.

De foto toont de FCS-vloot op de lucht­ha­ven van Koblenz. Door de don­ke­re wol­ken op de ach­ter­grond is goed te zien hoe gemengd de weer­si­tu­a­tie was.

De geko­zen pro­ce­du­re voor de terug­vlucht is zeer effec­tief geble­ken. Des­al­niet­te­min waren de beman­nin­gen uit­ge­put toen ze ’s avonds land­den op de bestem­ming EDLS Stadt­lo­hn-Vre­den. Alles is goed en de FCS-vloot is vol­le­dig op het thuis­vlieg­veld! Dank aan de pilo­ten van het squa­dron voor hun inzet!