UL vliegen naar andere landen of met buitenlandse apparaten is niet eenvoudig

Aan het begin van het jaar heb­ben de lucht­sport­bon­den infor­ma­tie ver­strekt over ver­schil­len­de Euro­pe­se wij­zi­gin­gen in de regel­ge­ving. In wezen zou je kun­nen zeg­gen: Vluch­ten met bui­ten­land­se UL-vlieg­tui­gen zijn ver­bo­den! De situ­a­tie is niet zo een­vou­dig te omschrij­ven. Maar pilo­ten die in het bui­ten­land gere­gi­streer­de vlieg­tui­gen vlie­gen of die met een Duit­se licen­tie naar ande­re lan­den wil­len vlie­gen, doen er goed aan gede­tail­leer­de infor­ma­tie in te win­nen. Een Aero­k­urier-arti­kel gaat die­per in op de details.

De onli­ne tekst is hier (in het Duits): Aero­k­urier-Arti­kel: UL-Rege­lun­gen in Euro­pa