UL-vliegen

Ultralight vliegen – vrij als een vogel

Wil je nieu­we per­spec­tie­ven? Wil je rei­zen door de lucht met cabi­ne­com­fort? Is vei­lig­heid belang­rijk voor jou??
Het vlie­gen met een UL is een span­nen­de en opwin­den­de sport waar­mee je je droom om te vlie­gen waar kunt maken. De wereld bele­ven van­uit vogel­per­spec­tief is zeker één van de meest indruk­wek­ken­de erva­rin­gen. Het land­schap ver­an­dert elk moment en laat zich in al zijn diver­si­teit zien.

Waar je inte­res­ses ook lig­gen, bij een klas­sie­ke dub­bel­dek­ker, een open vlieg­tuig of snel rei­zen met com­fort: Ultra­light vlie­gen is leuk voor ieder­een. De snel­le tech­ni­sche ont­wik­ke­ling van de afge­lo­pen 20 jaar heeft het ul-vlie­gen een enor­me boost gege­ven. De ultra­light vlieg­tui­gen heb­ben tegen­woor­dig een repu­ta­tie van vei­lig, goed­koop en milieuvriendelijk.

Wat betekent ultralight?

Ultra­light vlieg­tui­gen (UL’s) zijn beperkt tot het ver­voe­ren van twee per­so­nen. UL’s zijn vlieg­tui­gen waar­van het tota­le gewicht inclu­sief de twee pilo­ten tot 600 kg kan zijn, afhan­ke­lijk van het type vlieg­tui­gen van de infor­ma­tie van de fabri­kant. Er zijn grof­weg twee soorten:

Aero­dy­na­misch bestuur­de UL’s wor­den gema­noeu­vreerd met behulp van roe­ren. Type­rend hier­voor is een staart­stuk aan het uit­ein­de van de romp en roe­ren op de star­re vleu­gels. Som­mi­ge van deze model­len ver­schil­len slechts van gro­te­re gemo­to­ri­seer­de vlieg­tui­gen door hun gewicht, maar niet in hun hand­ling of prestaties.

Daar­naast zijn er de zoge­naam­de tri­kes, die zijn uit­ge­rust met een dra­ken­vleu­gel als beweeg­ba­re vleu­gel, bestuurd door het ver­plaat­sen van het gewicht van de piloot. Ook dit soort vlieg­tui­gen behoort tot de UL-categorie.

Let op: naast boven­ge­noem­de types zijn er ook nog gyro­cop­ters, lich­te heli­kop­ters en enke­le zelf­bouw­mo­del­len die tot de cate­go­rie “UL” behoren.

In harmonie met het milieu en de natuur

Micro­light is mili­eu­vrien­de­lijk. Het vlieg­tuig is uit­ge­rust met moder­ne, spe­ci­aal ont­wik­kel­de moto­ren, die zich decen­nia­lang heb­ben bewe­zen als betrouw­baar, met een laag ver­bruik en lage emissies.

Met min­der dan 60 dB (A) beho­ren UL’s tot de stil­ste moto­raan­ge­dre­ven lucht­vaar­tui­gen. Ter ver­ge­lij­king: een auto uit de Golf­klas­se levert een geluids­ni­veau van onge­veer 85 dB (A) wan­neer hij stil­staat. Zo bie­den ultra­light vlieg­tui­gen een modern eco­lo­gisch en eco­no­misch alternatief.

Opstij­gen en lan­den van ultra­light vlieg­tui­gen in Duits­land zijn alleen toe­ge­staan op goed­ge­keur­de vel­den. Zoals ook voor alle ande­re vlieg­tui­gen, zijn de lucht­vaart­wet en de ver­de­re bepa­lin­gen van toepassing.

Is UL vliegen gevaarlijk?

Ultra­mo­der­ne tech­no­lo­gie­ën en mate­ri­a­len wor­den gebruikt voor de bouw van ultra­light vlieg­tui­gen. In com­bi­na­tie met zeer stil­le en mili­eu­vrien­de­lij­ke moto­ren bie­den deze vlieg­tui­gen een hoog niveau aan vei­lig­heid en comfort.

Alle ultra­light vlieg­tui­gen zijn uit­ge­rust met een totaal red­ding­sys­teem dat inzit­ten­den en vlieg­tuig vei­lig op de grond brengt in een nood­ge­val d.m.v. een para­chu­te. Zorg­vul­di­ge trai­ning en bij­scho­ling van de pilo­ten in com­bi­na­tie met de nodi­ge dis­ci­pli­ne en res­pect voor het vlie­gen zijn ver­de­re voor­waar­den voor vei­lig vliegen

Zelf vliegen

Wie kan / mag vliegen?

In prin­ci­pe ieder­een: vrou­wen, man­nen, oude­ren en jon­ge­ren. De oplei­ding kan wor­den begon­nen met 16 jaar, het exa­men kan wor­den afge­legd met 17 jaar. Een medi­sche keu­ring door een vlie­ger­arts is een belang­rij­ke voorwaarde.

Waar kan ik UL vliegen leren?

Bij heel veel ver­e­ni­gin­gen en vlieg­scho­len in Duits­land en Neder­land.
Maar natuur­lijk ook bij ons.

Theorie opleiding

Ver­plich­te vak­ken voor de the­o­rie zijn:

 • Lucht­recht
 • Radio­com­mu­ni­ca­tie
 • Navi­ga­tie
 • Mete­o­ro­lo­gie
 • Wat doe je in onvoor­zie­ne gevallen?
 • Hoe­veel kun je als mens aan?
 • Alge­me­ne ken­nis van het vliegtuig
 • Tech­niek en 
 • ken­nis van het para­chu­te afschiet­sys­teem (pyro­tech­niek)

Pyro­tech­niek wordt getest door de oplei­dings­lei­der van de vlieg­school, het the­o­rie-exa­men door de examencommissie.

Praktische opleiding

Wat te doen?

 • 30 vlieg­uren op een aero­dy­na­mi­sche UL, waar­van min­stens 5 uur zon­der vliegleraar
 • Starts en lan­din­gen op ver­schil­len­de vliegvelden
 • Oefe­nen van een noodlanding?
 • Min­stens twee lan­ge vluch­ten met een leng­te van 200km., met een tussenlanding
 • Min­stens drie solo­vluch­ten van zeker 50 km
 • Wat doe je in onvoor­zie­ne omstandigheden?

Is een eigen vliegtuig vereist?

Nee! Bij ons wordt gelest op de vlieg­tui­gen van de ver­e­ni­ging, tegen een rede­lij­ke ver­goe­ding. Na beha­len van je licen­tie kun je lid blij­ven en bij ons een vlieg­tuig char­te­ren, nog steeds heel rede­lijk, want de droom om te vlie­gen moet immers geen droom blijven!

Ook in de UL-sce­ne kan het niet zon­der papier­werk. De belang­rijk­ste for­mu­lie­ren en appli­ca­ties zijn beschik­baar op de web­si­te van de DAEC (Duit­se Aero Club – over­koe­pe­len­de orga­ni­sa­tie van de Duit­se luchtsportbonden).