Vliegtuigen

Onze club heeft twee ultra­light vlieg­tui­gen in de klas­se tot 540 kg (C42) en één in de klas­se tot 600 kg (FK9).
Elke club­pi­loot heeft dus vol­doen­de gele­gen­heid om zijn hob­by uit te leven en de lucht in te gaan.

C 42 B Comco Ikarus

De C42 B van Com­co is een van de meest popu­lai­re oplei­dings­vlieg­tui­gen in de ultra­light sce­ne. Haar ver­ba­zing­wek­ken­de goed­moe­dig­heid maakt het voor elke begin­ner gemak­ke­lij­ker om snel tot vlie­gen te komen.

Het over­zich­te­lij­ke, prak­tisch inge­deel­de instru­men­ta­ri­um en een com­for­ta­be­le, opti­maal toe­gan­ke­lij­ke cabi­ne zijn bij­ko­men­de voor­de­len die een C 42 biedt. Daar­naast zorgt de 80 pk Rotax motor voor voor vol­doen­de aan­drij­ving met goe­de stijgprestaties.

Het via schok­dem­pers geveer­de onder­stel is zeer robuust en heeft zich met name bewe­zen bij het gebruik tij­dens de oplei­ding en bij het lan­den op gras­ba­nen die niet altijd hele­maal vlak zijn.

FK9 M6 FK Aircraft (B&F)

Sinds 2 maart 2023 is daar een FK9 M6 met 100 pk Rotax uit de 600 kg klas­se bij­ge­ko­men. Het vlieg­tuig is ont­wor­pen als een com­po­siet kunst­stof cel en behoort qua vlieg­tech­niek ook tot de hoge­re cate­go­rie moder­ne
UL-vlieg­tui­gen.

De Call­signs van de FCS-machi­nes zijn:

  • D‑MENX (C42B)
  • D‑MENY (C42B)
  • D‑MFKI (FK9 M6)

Over de Rotax-Motor …

Sinds het begin van de jaren negen­tig is de Rotax 912 een zeer veel toe­ge­pas­te motor voor ultra light vlieg­tui­gen en motor­zwe­vers, gebouwd door de Oos­ten­rijk­se fir­ma Rotax (Franz Air­craft Moto­ren­fa­briek GmbH).

De ont­wik­ke­ling van de 912 begon in 1984, de cer­ti­fi­ce­ring volg­de vijf jaar later. In de loop van de tijd werd het de stan­daard­mo­tor van de UL-klasse.

Als voor­beeld: Tot aan juni 2014 wer­den al 50.000 moto­ren van de 912-fami­lie afgeleverd.

Der Rotax-Motor in einer C 42

Het is een vier­ci­lin­der, vier­takt ben­zi­ne­mo­tor met onder­lig­gen­de nok­ken­as, vloei­stof gekoel­de cilin­der­kop­pen, lucht­ge­koel­de cilin­ders, hydrau­lisch bedien­de klep­pen, con­tact­lo­ze mag­neet dub­be­le ont­ste­king en inge­bouw­de elek­tri­sche star­ter. De motor beschikt ook over een dry-sump sme­ring en twee CD-car­bu­ra­teurs, een mecha­ni­sche en elek­tri­sche brand­stof­pomp en een cen­tri­fu­gaal kop­pe­ling met een reduc­tie tand­wiel­kast tus­sen de kruk­as en de pro­pel­ler die het toe­ren­tal van de pro­pel­ler verlaagt.

Sinds 2012 wordt de serie 912 i gepro­du­ceerd. Deze motor is uit­ge­rust met een motorm­a­na­ge­ment­sys­teem (EMS), dat zorgt voor een opti­ma­le elek­tro­ni­sche ont­ste­king en injec­tie. Het brand­stof­sys­teem wordt aan­ge­dre­ven door twee elek­tri­sche brand­stof­pom­pen. De i‑serie omvat de model­len 912 IS en 912 ISC Sport. Het beproef­de motor­con­cept van de Rotax 912 is ver­der ont­wik­keld door het ver­gro­ten van de cilin­der­bo­ring en daar­door het ver­ho­gen van het ver­mo­gen van de Rotax 912 S.

Op 8 maart 2012 werd de Rotax 912 IS ont­huld bij BRP Power­train in Guns­kir­chen en heeft een vol­le­dig elek­tro­nisch, dub­bel ont­ste­kings- en injec­tie­sys­teem. Vol­gens de fabri­kant heeft deze ver­sie van de motor een 20% lager brand­stof­ver­bruik bij het­zelf­de ver­mo­gen (100 pk), maar de nade­len zijn een toe­na­me van onge­veer 7 kg in gewicht, een hoge­re prijs en een iets lager maxi­mum­kop­pel. Het motor­dis­play voor in de cock­pit is ver­bon­den via een even­eens dub­bel uit­ge­voerd CANae­ro­s­pa­ce data­bus­sys­teem en biedt, naast de motor­ge­ge­vens, een groot aan­tal sta­tus­in­for­ma­ties van de motor. Het cock­pit-dis­play is een Engi­ne Mana­ge­ment Unit (EMU 912iS).

Op 1 april 2014 werd de nieu­we 912 IS Sport geïn­tro­du­ceerd. Het is een ver­de­re ont­wik­ke­ling van de 912 IS met elek­tro­ni­sche brand­stof­in­jec­tie, gelan­ceerd in maart 2012, en wordt geken­merkt door hoge­re pres­ta­ties en een lager brand­stof­ver­bruik.
In juli 2015 werd de Rotax 915 IS gepre­sen­teerd op de EAA Air­Ven­tu­re in Osh­kosh. Dit is met behulp van de gro­te cilin­der­kop van de 912 S in com­bi­na­tie met een tur­bo­la­der en een elek­tro­nisch gestuur­de injec­tie, de logi­sche evo­lu­tie en uni­fi­ca­tie van bestaan­de con­cep­ten. De vlieg­tuig­mo­tor zou vol­gens de fabri­kant een start­ver­mo­gen van 135 pk moe­ten berei­ken, die het op zijn minst tot 15.000 ft zou moe­ten behou­den. Het maxi­ma­le pla­fond wordt gege­ven bij 23.000 ft.


Deze tekst, inclu­sief illu­stra­tie, is geba­seerd op het arti­kel Rotax 912 uit de gra­tis ency­clo­pe­die Wiki­pe­dia en valt onder licen­tie. Een daar­van, de Lijst van auteurs is beschik­baar op Wikipedia.