Impressum

Infor­ma­tie vol­gens § 5 TMG:

Flie­ger­club Stadt­lo­hn e.V.
Wen­ning­feld 41,
48703 Stadt­lo­hn

Ver­te­gen­woor­digd door de raad van bestuur:
– Falk Prig­gen (Voor­zit­ter)
– Wil­lem van Beek (Vice-voor­zit­ter)
– Nor­bert Rose (Kas­sier)

Con­tact:

E‑mail:

Regi­streer:
Inschrij­ving in de recht­bank: Coe­sfeld
Kenteken:Register van­Ver­e­ni­gin­gen VR 1399

USt-IdNr.: DE 264775931

Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de groot­ste zorg samen­ge­steld. Wij kun­nen ech­ter niet aan­spra­ke­lijk wor­den gesteld voor de juist­heid, vol­le­dig­heid en tij­dig­heid van de inhoud. Als ser­vi­ce­pro­vi­der zijn wij vol­gens § 7 Abs.1 TMG ver­ant­woor­de­lijk voor de eigen inhoud van deze zij­de vol­gens de alge­me­ne wet­ten. Vol­gens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienst­ver­le­ner ech­ter niet ver­plicht om ver­zon­den of opge­sla­gen exter­ne infor­ma­tie te bewa­ken of om omstan­dig­he­den te onder­zoe­ken die dui­den op ille­ga­le acti­vi­tei­ten. Ver­plich­tin­gen om het gebruik van infor­ma­tie onder alge­me­ne wet­ge­ving te ver­wij­de­ren of blok­ke­ren, blij­ven onver­min­derd van kracht. Een aan­spra­ke­lijk­heid in dit ver­band is ech­ter alleen moge­lijk van­af de datum van ken­nis van een spe­ci­fie­ke inbreuk. Na ken­nis­ge­ving van toe­pas­se­lij­ke schen­din­gen zul­len we deze inhoud onmid­del­lijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aan­bod bevat links naar exter­ne web­si­tes van der­den waar­van wij de inhoud niet beïn­vloe­den. Daar­om kun­nen wij geen aan­spra­ke­lijk­heid aan­vaar­den voor deze exter­ne inhoud. De res­pec­tie­ve aan­bie­der of exploi­tant van de pagina’s is altijd ver­ant­woor­de­lijk voor de inhoud van de gel­ink­te pagina’s. De gekop­pel­de pagina’s zijn gecon­tro­leerd op moge­lij­ke juri­di­sche over­tre­din­gen op het moment van kop­pe­len. Ille­ga­le inhoud was niet her­ken­baar op het moment van kop­pe­len. Een per­ma­nen­te con­tro­le van de inhoud van de gel­ink­te pagina’s is ech­ter niet rede­lijk zon­der con­creet bewijs van een inbreuk. Na ken­nis­ge­ving van over­tre­din­gen zul­len we der­ge­lij­ke links onmid­del­lijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en wer­ken op deze pagina’s gemaakt door de exploi­tan­ten van de site zijn onder­wor­pen aan de Duit­se auteurs­recht­wet­ge­ving. De repro­duc­tie, ver­wer­king, dis­tri­bu­tie en elke vorm van exploi­ta­tie bui­ten de gren­zen van het auteurs­recht ver­eist de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de betref­fen­de auteur of maker. Down­lo­ads en kopie­ën van deze site zijn alleen voor pri­vé, niet-com­mer­ci­eel gebruik. Voor zover de inhoud aan deze zij­de niet door de exploi­tant is gemaakt, wor­den de auteurs­rech­ten van der­den in aan­mer­king geno­men. Met name wordt inhoud van der­den als zoda­nig geï­den­ti­fi­ceerd. Als u nog steeds op de hoog­te bent van een inbreuk op het auteurs­recht, vra­gen we u om een noti­tie. Na ken­nis­ge­ving van schen­din­gen zul­len we der­ge­lij­ke inhoud onmid­del­lijk verwijderen.

Privacy Policy

Het gebruik van onze web­si­te is meest­al moge­lijk zon­der per­soon­lij­ke infor­ma­tie. Voor zover aan onze zij­de per­soon­lij­ke gege­vens (bij­voor­beeld naam, adres of e‑mailadressen) wor­den ver­za­meld, gebeurt dit zoveel moge­lijk altijd op frei­wil­li­ger-basis. Deze gege­vens zul­len niet wor­den bekend­ge­maakt aan der­den zon­der uw uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming.
Houd er reke­ning mee dat gege­vens­over­dracht via inter­net (bij­voor­beeld bij com­mu­ni­ca­tie via e‑mail) beveiligingsrisico’s kan heb­ben. Een vol­le­di­ge bescher­ming van de gege­vens tegen toe­gang door der­den is niet moge­lijk.
Het gebruik van con­tact­ge­ge­vens die zijn gepu­bli­ceerd in het kader van de afdruk­ver­plich­ting van der­den voor het ver­zen­den van onge­vraag­de recla­me – en infor­ma­tie­ma­te­ri­aal, wordt hier­bij uit­druk­ke­lijk uit­ge­slo­ten. De exploi­tan­ten van de pagina’s behou­den zich uit­druk­ke­lijk het recht voor om gerech­te­lij­ke stap­pen te onder­ne­men in het geval van het onge­vraagd ver­zen­den van recla­me-infor­ma­tie, zoals spam-e-mails.