Over ons

Een club met zo´n 70 leden

De Flie­ger­club-Stadt­lo­hn e. V. (FCS) is geves­tigd op het vlieg­veld Stadt­lo­hn-Vre­den (ICAO-regi­stra­tie ELDS) in het prach­ti­ge Mün­ster­land. Het vlieg­veld ligt pre­cies tus­sen Vre­den en Stadt­lo­hn, vlak­bij de rivier de Ber­kel. En in de direc­te omge­ving van Nederland.

Met 3 UL-vlieg­tui­gen uit de 540 kg-klas­se, 3 vlieg­in­struc­teurs en ruim 70 leden uit Duits­land en Neder­land biedt de FCS een bij­zon­der inte­res­san­te en effi­ci­ën­te omge­ving voor een geva­ri­eer­de, onge­brui­ke­lij­ke hobby.

Het cen­tra­le ont­moe­tings­punt van de club is het club­huis, dat in 2017 is opge­le­verd en dat we delen met de pilo­ten van de zweef­vlieg­club en de motor­pi­lo­ten. De zweef­vlieg­club heeft een eigen pand. Het ter­ras en de gro­te club­ruim­te bie­den veel ruim­te voor bin­nen- en buitenactiviteiten.

FCS Club­huis

Alle club­vlieg­tui­gen staan in een rui­me han­gar dicht­bij het club­huis. Indien nodig wor­den hier ook onder­houds- en inspec­tie­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd door de tech­nisch spe­ci­a­lis­ten van de vereniging.

Onze han­gar bevindt zich pre­cies voor de taxibaan

In de gro­te gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­te vin­den club­con­fe­ren­ties, trai­nin­gen en – voor­al in het week­end – pilo­ten­bij­een­kom­sten plaats om de hui­di­ge vlieg­be­stem­min­gen af ​​te stem­men. Elke eer­ste zon­dag van de maand komen geïn­te­res­seer­de pilo­ten om 11.00 uur bij elkaar voor de “Stamm­tisch”. Dan staan ​​infor­ma­tie van het bestuur en een uit­wis­se­ling van erva­rin­gen op de agenda.

FCS-Kof­fie­bar
FCS-Ont­moe­tings­ruim­te

Voor de club­pi­lo­ten is een apart kan­toor met pc en inter­ne­t­aan­slui­ting (high speed!) beschik­baar. De soft­wa­re van de com­pu­ter biedt alles wat nodig is voor een goe­de vlucht­voor­be­rei­ding en planning..

Vlucht­voor­be­rei­ding voor club­pi­lo­ten in het clubkantoor

Het bestuur

Het, sinds 30 april 2021 nieuw geko­zen, bestuur regelt de gang van zaken in de ver­e­ni­ging en bestaat uit de onder­staan­de “inter­na­ti­o­na­le” des­kun­di­gen op dit gebied:

FALK PRIGGEN

1. Voor­zit­ter (D)

WILLEM VAN BEEK

2. Voor­zit­ter (NL)

NORBERT ROSE

Pen­ning­mees­ter (D)

Daar­naast is het bestuur uit­ge­breid met nog vier leden voor de cate­go­rie­ën onder­houd, oplei­ding, alge­meen en ICT, waar­door een opti­ma­le werk­ver­de­ling moge­lijk is. De eer­ste pro­jec­ten zijn gestart en wor­den al uitgevoerd.