Informatie

Hier vindt je de belang­rijk­ste infor­ma­tie over de club, het vlieg­tuig en de luchtvaart.

Eiland­pi­lo­ten opge­let: afluis­ter­plicht Schip­hol TMA1 verlengd

Ieder­een die een vlucht neemt, b.v. die van plan is naar Texel te gaan, moet het vol­gen­de weten: het tij­de­lij­ke beper­kings­ge­bied TGB (Tij­de­lijk Beper­king Gebie­ding), inge­voerd in 2023 onder Schip­hol TMA 1, wordt ver­lengd tot 2025. Pilo­ten zijn ver­plicht de trans­pon­der­co­de 7020 te ver­gren­de­len en te luis­te­ren naar Amster­dam Info 124.300 MHz (low-level TMZ Amster­dam) op een hoog­te van 500 ft tot 1.500 ft AMSL. Bin­nen de TGB blijft de lucht­ruim­klas­se en daar­mee de dienst­ver­le­ning onge­wij­zigd (lucht­ruim­klas­se G). Een over­tre­ding van de ver­or­de­ning is een straf­baar feit in de zin van arti­kel 33 van de Luchtvaartverordening.

Air­port Ship­hol – by Ad Mes­kens – Own work,
CC BY-SA 4.0, Lizenz-Infor­ma­ti­on

Zweef­vlieg­tui­gen, parag­li­ders, model­vlieg­tui­gen en para­mo­to­ren zijn vrij­ge­steld van deze maat­re­gel. De eis geldt ook niet voor VFR-vluch­ten van­uit het oos­ten op de Mike-aan­komst met als bestem­ming Lely­stad Air­port (EHLE) en de loka­le lucht­ha­ven VFR-retour op Hil­ver­sum Air­port (EHHV).

Het doel van Schip­hol TMA 1 is het terug­drin­gen van het aan­tal lucht­ruim­schen­din­gen bin­nen TMA Schip­hol. De impact van de maat­re­gel kan ech­ter nog niet spe­ci­fiek wor­den beoor­deeld. Daar­om is beslo­ten de TGB te ver­len­gen voor­dat deze defi­ni­tief wordt.

Voor vluch­ten van en naar Mid­den­meer blij­ven de afspra­ken tus­sen LVNL en Mid­den­meer Air­port van toe­pas­sing. Afhan­ke­lijk van de plaat­se­lij­ke regel­ge­ving kunt u moge­lijk eer­der van de fre­quen­tie afstap­pen of later naar de fre­quen­tie overstappen.

Dit besluit treedt in wer­king op don­der­dag 21 maart 2024 en ein­digt op vrij­dag 21 maart. 2025 of eer­der als dit besluit wordt inge­trok­ken. Het wordt gepu­bli­ceerd in de Staats­cou­rant en bekend gemaakt via NOTAM. Infor­ma­tie hier­over vindt u ook op de web­si­te van LVNL. Daar­naast is er een AIP-sup­ple­ment en AIC.


Het lucht­ruim ver­an­dert van­af 21 maart 2024

Met de gel­dig­heids­duur van de nieu­we ICAO-kaart van­af 21 maart 2024 zijn er enke­le ver­an­de­rin­gen op het gebied van het Duit­se lucht­ruim. Op de Duit­se lucht­ver­keers­lei­dings­in­for­ma­tie­pa­gi­na wor­den de belang­rijk­ste, gese­lec­teer­de lucht­ruim­wij­zi­gin­gen nader toe­ge­licht. Klik hier om naar de DFS-web­si­te te gaan (in het Duits).

De bij­be­ho­ren­de aan­kon­di­ging van het Bun­des­mi­nis­te­ri­um voor Digi­ta­les en Ver­keer vindt u hier (in het Duits): BMDV.


Nieuws over het gebruik van de lucht­vaart-radio: INFO wordt RADIO en ver­de­re wij­zi­gin­gen bij NfL 2023–1‑2762

Als gevolg van de Euro­pe­se stan­daar­di­se­ring van de vlieg­re­gels zijn er nu ver­an­de­rin­gen bij som­mi­ge gebie­den van de lucht­vaar­t­ra­dio. Het gebrui­ke­lij­ke “INFO” voor onge­con­tro­leer­de vlieg­vel­den wordt ver­van­gen door “RADIO”.
Stadt­lo­hn INFO” wordt dus “Stadt­lo­hn RADIO”. Uit­zon­de­ring hier­op zijn vlieg­vel­den met AFIS, die reeds eer­der wer­den gewij­zigd in “INFORMATION”. Voor­beel­den hier­van zijn Egels­bach en Sie­ger­land. Ook de FIS houdt vast aan het beken­de “LANGEN INFORMATION”.
Het zal ech­ter waar­schijn­lijk nog wel even duren voor­dat de bij­be­ho­ren­de aan­vlieg­kaar­ten zijn bijgewerkt. 

Ver­de­re details zijn te vin­den in NFL 2023–1‑2762.


DFS (Deut­sche Flug­siche­rung GmbH) publi­ceert en actu­a­li­seert de instruc­ties voor VFR-vluch­ten door gebie­den met trans­pon­der­plicht (TMZ).

Voor­al in de buurt van vlieg­vel­den met instru­ment­vlieg­voor­schrif­ten moe­ten VFR-pilo­ten bepaal­de trans­pon­der­co­des instel­len. Deze zijn terug te vin­den op de bij­be­ho­ren­de lucht­vaart­kaar­ten. Daar­naast moet je kun­nen mee­luis­te­ren naar fre­quen­ties die ook op de kaar­ten te vin­den zijn. Tot nu toe kon­den de pilo­ten tij­dens het door­vlie­gen op de even­tu­eel voor­af inge­stel­de FIS-radio­fre­quen­tie blij­ven. Op 23 maart 2023 treedt ech­ter NFL 2023–1‑2700 in wer­king, waar­in een ande­re rege­ling is opge­no­men. Citaat:

Der Luft­fah­r­zeug­f­ührer mel­det das Ver­las­sen der FIS-Fre­quenz und ändert sei­nen Trans­pon­der-Code auf den in der ICAO-Kar­te ent­hal­te­nen Trans­pon­der-Code und muss Hör­be­reits­chaft auf der in der ICAO-Kar­te ver­öf­fent­lich­ten Fre­quenz halten.

FCS-ver­ta­ling: De piloot meldt zich bij het ver­la­ten van de FIS-fre­quen­tie en ver­an­dert zijn trans­pon­der­co­de in de trans­pon­der­co­de die op de ICAO-kaart staat en moet mee­luis­te­ren op de fre­quen­tie die in de ICAO-kaart is vermeld.

NfL 2023–1‑2700 der DFS 

De FIS-fre­quen­tie mag dus niet lan­ger gebruikt wor­den (NfL-Down­load). Pilo­ten moe­ten hier reke­ning mee houden.


Hoe zat dat ook al weer met de “klets­fre­quen­tie”?

Sinds de NFL-1935-20 van 17 april 2020 gel­den deze boord-bordfrequenties::

  • 122,540 Mhz
  • 122,555 Mhz

Daar­naast wer­den boord-boord­fre­quen­ties voor regi­o­na­le zones (bijv. Mün­ster­land 127.885) gede­fi­ni­eerd. Meer details zijn te vin­den in het Flie­ger-Maga­zi­ne arti­kel: (in het Duits): Bord-Bord-Fre­quen­zen


Per­soon­lij­ke check­list – Belang­rij­ke for­me­le details waar­mee u reke­ning moet hou­den voor elke vlucht (in het Duits).

Licen­tie-infor­ma­tie – Frag­men­ten uit de ver­or­de­ning betref­fen­de lucht­vaart per­so­nal (Luft­PersV). Infor­ma­tie over acqui­si­tie, gel­dig­heid, ver­len­ging, etc. (in het Duits)

Als je geïn­te­res­seerd bent in his­to­ri­sche vlieg­tui­gen en ande­re lucht­vaart zaken, is een bezoek aan een van de lucht­vaart­tech­ni­sche musea een aan­ra­der. Hier is een lijst van de lucht­vaart­ten­toon­stel­lin­gen die in Duits­land beschik­baar zijn. De tabel bevat ook links naar infor­ma­tie over de nabij­ge­le­gen lucht­ha­vens (in het Duits).

Enke­le infor­ma­tie­ve zaken voor passagiers


Instruc­ties voor het gebruik van de FCS-Vereinsflieger.de:


Voor de beoor­de­ling van de weer­si­tu­a­tie is er onder­meer de web­pa­gi­na “www.windy.com” . Een ver­schei­den­heid aan weers­in­for­ma­tie wordt hier over­zich­te­lijk gepre­sen­teerd. Zoo­men is moge­lijk met het scrol­l­wiel, waar­bij afhan­ke­lijk van de ver­gro­ting meer of min­der details zicht­baar zijn. Diver­se fea­tu­res zoals wol­ken, wind etc. kun­nen rechts aan de rand wor­den inge­steld. Onder­aan het ven­ster bevindt zich een knop waar­mee een ani­ma­tie van de prog­no­se kan wor­den geac­ti­veerd. Abso­luut de moei­te waard om te bekijken …

Lucht­vaart­com­mu­ni­ca­tie op gecon­tro­leer­de vlieg­vel­den is enigs­zins bij­zon­der en kan wor­den geoe­fend. via de web­si­te “vfrp­pl” kan de rele­van­te ken­nis wor­den opfrist. De uit­leg duurt onge­veer 50 minu­ten en bevat alle essen­ti­ë­le infor­ma­tie over radio­com­mu­ni­ca­tie met de toren, taxi­ën, etc. ( in het Duits)

De pagi­na “www.luftfahrtwelt.de ” biedt een zeer mooie vlieg­veld­da­ta­ba­se. Op een kaart van Duits­land kun­nen afzon­der­lij­ke deel­sta­ten wor­den gese­lec­teerd om de resul­ta­ten dui­de­lij­ker te zien. De vlieg­vel­den wor­den getoond in het bij­be­ho­ren­de gebied. Als je op het sym­bool van een vlieg­veld klikt, wor­den de belang­rijk­ste gege­vens voor pilo­ten weer­ge­ge­ven. Goe­de site…(in het Duits)

Vlieg­vel­di­den­ti­fi­ca­tie bekend, maar naam vlieg­veld niet? Hier is een link naar een vliegveldzoekmachine.

Link naar de lijst van Duit­se Vlie­ger­art­sen van het Luftfahrtbundesamt.