Informatie

Hier vindt u de belang­rijk­ste infor­ma­tie over de club, het vlieg­tuig en de luchtvaart.

Hoe was dat met de “klets­fre­quen­tie”?

Deze board-to-board-fre­quen­ties zijn van kracht sinds NFL-1524–18 van 20 decem­ber 2018:

  • 122,540 Mhz
  • 122,555 Mhz
  • 130,430 Mhz

Hier vind je meer details op de Aero­club NRW (in het Duits): Bord-Bord-Fre­quen­zen


Per­soon­lij­ke check­list – Belang­rij­ke for­me­le details waar­mee u reke­ning moet hou­den voor elke vlucht (in het Duits).

Licen­tie-infor­ma­tie – Frag­men­ten uit de ver­or­de­ning betref­fen­de lucht­vaart pero­nal (Luft­PersV). Infor­ma­tie over acqui­si­tie, gel­dig­heid, ver­len­ging, etc. (in het Duits)

Als je geïn­te­res­seerd bent in his­to­ri­sche vlieg­tui­gen en ande­re lucht­vaart­din­gen, is een bezoek aan een van de lucht­vaart­tech­ni­sche musea een aan­ra­der. Hier is een lijst van de lucht­vaart­ten­toon­stel­lin­gen die in Duits­land beschik­baar zijn. De tabel bevat ook links naar infor­ma­tie over de nabij­ge­le­gen lucht­ha­vens (in het Duits).

Wat gedrags­in­for­ma­tie voor mede-flyers


Instruc­ties voor het gebruik van de FCS-Vereinsflieger.de:


Voor de beoor­de­ling van de weer­si­tu­a­tie onder meer de web­pa­gi­na “www.windy.com” . Een ver­schei­den­heid aan weers­in­for­ma­tie wordt hier over­zich­te­lijk gepre­sen­teerd. Zoo­men is moge­lijk met het scrol­l­wiel, waar­bij afhan­ke­lijk van de ver­gro­ting meer of min­der details zicht­baar zijn. Diver­se fea­tu­res zoals wol­ken, wind etc. kun­nen rechts aan de rand wor­den inge­steld. Onder­aan het ven­ster bevindt zich een knop waar­mee een ani­ma­tie van de prog­no­se kan wor­den geac­ti­veerd. Abso­luut de moei­te waard om te zien …

Lucht­vaar­t­ra­dio op het gebied van gecon­tro­leer­de plaat­sen is enigs­zins bij­zon­der en moet wor­den geoe­fend. De exploi­tant van de web­si­te vfrp­pl kan de rele­van­te ken­nis opfris­sen. De les duurt onge­veer 50 minu­ten en bevat alle essen­ti­ë­le infor­ma­tie over radio­com­mu­ni­ca­tie met de toren, taxi­ën, etc.

(Opmer­king: in het Duits)

De pagi­na “www.luftfahrtwelt.de ” biedt een zeer mooie lucht­ha­ven­da­ta­ba­se. Op een kaart van Duits­land kun­nen afzon­der­lij­ke deel­sta­ten wor­den gese­lec­teerd om de resul­ta­ten­lijst te onder­bou­wen. De vlieg­vel­den wor­den getoond in het bij­be­ho­ren­de toe­stands­ge­deel­te. Als je op het cor­res­pon­de­ren­de sym­bool van een plaats klikt, wor­den de belang­rijk­ste piloot­ge­ge­vens weer­ge­ge­ven. Groot ding (in het Duits)!catie met de toren, taxi­ën, etc.

Vlieg­vel­di­den­ti­fi­ca­tie bekend, maar naam vlieg­veld niet? Hier is een link naar een vliegveldzoekmachine.

Link naar de Aero­me­di­cal Exa­mi­na­to­ren data­bank van het Fede­ral Avi­a­ti­on Offi­ce (in het Duits).