Privacy Policy

Algemene opmerking en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De ver­ant­woor­de­lij­ke gege­vens­ver­wer­kings­een­heid op deze web­si­te is:

Flie­ger­club Stadt­lo­hn e.V.
Wen­ning­feld 41,
48703 Stadt­lo­hn

De ver­ant­woor­de­lij­ke instan­tie beslist, alleen of in over­leg met ande­ren, over de doel­ein­den en mid­de­len om per­soons­ge­ge­vens te ver­wer­ken (zoals namen, con­tact­ge­ge­vens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming zijn som­mi­ge pro­ces­sen voor gege­vens­ver­wer­king moge­lijk. Een intrek­king van uw reeds ver­leen­de toe­stem­ming is altijd moge­lijk. Voor de her­roe­ping vol­staat een infor­meel bericht per e‑mail. De wet­tig­heid van de gege­vens­ver­wer­king die is uit­ge­voerd tot de intrek­king blijft onge­wij­zigd door de intrekking.

Het recht om te klagen bij de bevoegde autoriteit

Als de betrok­ken per­soon, in het geval van een schen­ding van de wet­ge­ving inza­ke gege­vens­be­scher­ming, hebt u het recht om een beroep te doen op de bevoeg­de toe­zicht­hou­den­de auto­ri­teit. Ver­ant­woor­de­lij­ke toe­zicht­hou­der op het gebied van gege­vens­be­scher­ming is de func­ti­o­na­ris gege­vens­be­scher­ming van de fede­ra­le staat, waar­in de zetel van onze ver­e­ni­ging is geves­tigd. De vol­gen­de link biedt een lijst met gege­vens­be­scher­mings­func­ti­o­na­ris­sen en hun con­tact­ge­ge­vens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gege­vens die wij ver­wer­ken op basis van uw toe­stem­ming of ter uit­voe­ring van een con­tract auto­ma­tisch aan u of aan der­den te laten ver­wer­ken. De voor­zie­ning is gemaakt in een machi­naal lees­baar for­maat. Als u de direc­te over­dracht van gege­vens aan een ande­re ver­ant­woor­de­lij­ke per­soon wilt, zal dit alleen wor­den gedaan voor zover tech­nisch mogelijk.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt op elk moment het recht om bin­nen de reik­wijd­te van de toe­pas­se­lij­ke wet­te­lij­ke bepa­lin­gen gra­tis infor­ma­tie te ver­strek­ken over uw opge­sla­gen per­soon­lij­ke gege­vens, de bron van de gege­vens, hun ont­van­gers en het doel van gege­vens­ver­wer­king en, indien nodig, het recht om deze gege­vens te cor­ri­ge­ren, blok­ke­ren of ver­wij­de­ren. In dit ver­band en ook voor ver­de­re vra­gen over per­soon­lij­ke gege­vens, kunt u altijd con­tact met ons opne­men via de con­tac­top­ties die in de opdruk staan.

SSL- of TLS-codering

Om vei­lig­heids­re­de­nen en om de over­dracht van ver­trou­we­lij­ke inhoud die u ons stuurt als web­si­te­be­heer­der te behe­ren, gebruikt onze web­si­te een SSL of. TLS-code­ring. Dus, gege­vens die u via deze web­si­te indient, voor ande­ren niet lees­baar. U her­kent een geco­deer­de ver­bin­ding op de “htt­ps: //” adres­balk van uw brow­ser en op het slot­pic­to­gram in de browserbalk.

Server log files

In ser­ver­log­be­stan­den ver­za­melt en regi­streert de web­si­te­pro­vi­der auto­ma­tisch infor­ma­tie die uw brow­ser auto­ma­tisch naar ons ver­zendt. Dit zijn:

  • Brow­ser type en browserversie
  • Het bestu­rings­sys­teem dat u gebruikt
  • Refer­rer URL
  • Host­naam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Er is geen samen­voe­ging van deze gege­vens met ande­re gege­vens­bron­nen. De basis voor gege­vens­ver­wer­king is arti­kel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waar­mee de ver­wer­king van gege­vens voor het uit­voe­ren van een con­tract of pre­con­trac­tu­e­le maat­re­ge­len moge­lijk is.

YouTube

Voor inte­gra­tie en pre­sen­ta­tie van video-inhoud maakt onze web­si­te gebruik van plug-ins van You­Tu­be. De aan­bie­der van de video­por­tal is You­Tu­be, LLC, 901 Cher­ry Ave., San Bru­no, CA 94066, USA.

Wan­neer u een pagi­na bezoekt met een geïn­te­greer­de You­Tu­be-invoeg­toe­pas­sing, maakt deze ver­bin­ding met de ser­vers van You­Tu­be. You­Tu­be zal ont­dek­ken wel­ke van onze sites je hebt bezocht.

You­Tu­be kan je surf­ge­drag recht­streeks aan je per­soon­lij­ke pro­fiel kop­pe­len als je bent inge­logd op je You­Tu­be-account. Door voor­af uit te log­gen heeft u de moge­lijk­heid om dit te voorkomen.

Het gebruik van You­Tu­be is in het belang van een aan­trek­ke­lij­ke pre­sen­ta­tie van onze onli­ne aan­we­zig­heid. Dit vormt een legi­tiem belang in de zin van arti­kel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Raad­pleeg het Pri­va­cy­be­leid van You­Tu­be voor meer infor­ma­tie over het gebruik van gebrui­kers­ge­ge­vens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Onze web­si­te maakt gebruik van coo­kies. Dit zijn klei­ne tekst­be­stan­den die uw web­brow­ser op uw appa­raat opslaat. Coo­kies hel­pen ons om ons aan­bod gebruiks­vrien­de­lij­ker, effec­tie­ver en vei­li­ger te maken.

Som­mi­ge coo­kies zijn ‘ses­siecookies’. Der­ge­lij­ke coo­kies wor­den auto­ma­tisch ver­wij­derd na het ein­de van uw brow­ser­ses­sie. Aan de ande­re kant blij­ven ande­re coo­kies op uw appa­raat staan tot u ze zelf ver­wij­dert. Der­ge­lij­ke coo­kies hel­pen ons u te her­ken­nen wan­neer u terug­keert naar onze website.

Met een moder­ne web­brow­ser kunt u het instel­len van coo­kies con­tro­le­ren, beper­ken of voor­ko­men. Veel web­brow­sers kun­nen wor­den gecon­fi­gu­reerd om coo­kies auto­ma­tisch te ver­wij­de­ren wan­neer het pro­gram­ma wordt geslo­ten. Het deac­ti­ve­ren van coo­kies kan lei­den tot beperk­te func­ti­o­na­li­teit van onze website.

Het instel­len van coo­kies, die nodig zijn voor het uit­voe­ren van elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie­pro­ces­sen of het aan­bie­den van bepaal­de func­ties die u wenst (bij­voor­beeld een win­kel­wa­gen­tje), vindt plaats op basis van arti­kel 6, lid 6. f DSGVO. Als exploi­tant van deze web­si­te heb­ben wij een recht­ma­tig belang bij de opslag van coo­kies voor de tech­nisch per­fec­te en soe­pe­le leve­ring van onze dien­sten. Als er ande­re coo­kies wor­den inge­steld (bij­voor­beeld voor ana­ly­se­func­ties), wor­den deze afzon­der­lijk behan­deld in dit privacybeleid.

Bron: Pri­va­cy-con­fi­gu­ra­tor van mein-datenschutzbeauftragter.de