UL informatiedagen NRW Schmallenberg-Rennefeld

Fr 23Aug2024
So 25Aug2024

Infor­ma­tie­da­gen en oplei­ding tot vlie­g­in­s­truc­teur op de lucht­ha­ven Schmallenberg-Rennefeld

SCHMALLENBERG – Renne­feld (EDKR)

Flug Gemein­schaft Renne­feld e.V., Zum Renne­feld 50, 57392 Schmallenberg