Informatie

Hier vindt je de belang­rijk­ste infor­ma­tie over de club, het vlieg­tuig en de luchtvaart.

 • Koning Voetbal en de VFR-piloten

  Van half juni tot half juli wordt het Euro­pees kam­pi­oen­schap voet­bal in Duits­land gehou­den. Het ver­wach­te vol­gen­de ‘zomer­sprook­je’ zal de alge­me­ne lucht­vaart ech­ter waar­schijn­lijk aan­zien­lijk beper­ken. De poli­tie heeft op een bij­een­komst tij­dens AERO Frie­d­richs­ha­fen infor­ma­tie ver­strekt over de ver­schil­len­de maat­re­ge­len en voor­schrif­ten. Con­clu­sie: er is een hele reeks eisen waar­aan moet wor­den vol­daan! Details… lees meer

  Koning Voetbal en de VFR-piloten
 • Eilandpiloten opgelet: afluisterplicht Schiphol TMA1 verlengd

  Ieder­een die een vlucht plant, b.v. om naar Texel te gaan, moet het vol­gen­de weten: het tij­de­lij­ke beper­kings­ge­bied (TGB), inge­voerd in 2023 onder Schip­hol TMA 1, wordt ver­lengd tot 2025. Pilo­ten zijn ver­plicht de trans­pon­der­co­de 7020 in te stel­len en te luis­te­ren naar Amster­dam Info 124.300 MHz (low-level TMZ Amster­dam) op een hoog­te van 500 ft tot 1.500 ft… lees meer

  Eilandpiloten opgelet: afluisterplicht Schiphol TMA1 verlengd
 • Het luchtruim verandert vanaf 21 maart 2024

  Met de gel­dig­heids­duur van de nieu­we ICAO-kaart van­af 21 maart 2024 zijn er enke­le ver­an­de­rin­gen op het gebied van het Duit­se lucht­ruim. Op de Duit­se lucht­ver­keers­lei­dings­in­for­ma­tie­pa­gi­na wor­den de belang­rijk­ste, gese­lec­teer­de lucht­ruim­wij­zi­gin­gen nader toe­ge­licht. Klik hier om naar de DFS-web­­si­­te te gaan (in het Duits). De bij­be­ho­ren­de aan­kon­di­ging van het Bun­des­mi­nis­te­ri­um voor Digi­ta­les en Ver­keer vindt… lees meer

  Het luchtruim verandert vanaf 21 maart 2024
 • Nieuws over het gebruik van de luchtvaart-radio: INFO wordt RADIO en verdere wijzigingen bij NfL 2023–1‑2762

  Als gevolg van de Euro­pe­se stan­daar­di­se­ring van de vlieg­re­gels zijn er nu ver­an­de­rin­gen bij som­mi­ge gebie­den van de lucht­vaar­t­ra­dio. Het gebrui­ke­lij­ke “INFO” voor onge­con­tro­leer­de vlieg­vel­den wordt ver­van­gen door “RADIO”.Stadt­lo­hn INFO” wordt dus “Stadt­lo­hn RADIO”. Uit­zon­de­ring hier­op zijn vlieg­vel­den met AFIS, die reeds eer­der wer­den gewij­zigd in “INFORMATION”. Voor­beel­den hier­van zijn Egels­bach en Sie­ger­land. Ook de… lees meer

  Nieuws over het gebruik van de luchtvaart-radio: INFO wordt RADIO en verdere wijzigingen bij NfL 2023–1‑2762
 • DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH) publiceert en actualiseert de instructies voor VFR-vluchten door gebieden met transponderplicht (TMZ).

  Voor­al in de buurt van vlieg­vel­den met instru­ment­vlieg­voor­schrif­ten moe­ten VFR-pilo­­ten bepaal­de trans­pon­der­co­des instel­len. Deze zijn terug te vin­den op de bij­be­ho­ren­de lucht­vaart­kaar­ten. Daar­naast moet je kun­nen mee­luis­te­ren naar fre­quen­ties die ook op de kaar­ten te vin­den zijn. Tot nu toe kon­den de pilo­ten tij­dens het door­vlie­gen op de even­tu­eel voor­af inge­stel­de FIS-radio­fre­­quen­­tie blij­ven. Op 23… lees meer

  DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH) publiceert en actualiseert de instructies voor VFR-vluchten door gebieden met transponderplicht (TMZ).

MOGAS-ben­zi­ne­sta­ti­on­kaart voor Duits­land door René Mühl­mei­er Stuur hem een ​​e‑mail voor wij­zi­gin­gen en: mogas@gmx.de

Per­soon­lij­ke check­list – Belang­rij­ke for­me­le details waar­mee u reke­ning moet hou­den voor elke vlucht (in het Duits).

Licen­tie-infor­ma­tie – Frag­men­ten uit de ver­or­de­ning betref­fen­de lucht­vaart per­so­nal (Luft­PersV). Infor­ma­tie over acqui­si­tie, gel­dig­heid, ver­len­ging, etc. (in het Duits)

Als je geïn­te­res­seerd bent in his­to­ri­sche vlieg­tui­gen en ande­re lucht­vaart zaken, is een bezoek aan een van de lucht­vaart­tech­ni­sche musea een aan­ra­der. Hier is een lijst van de lucht­vaart­ten­toon­stel­lin­gen die in Duits­land beschik­baar zijn. De tabel bevat ook links naar infor­ma­tie over de nabij­ge­le­gen lucht­ha­vens (in het Duits).

Enke­le infor­ma­tie­ve zaken voor passagiers

Vlieg­tuig­be­stan­den van de club­ma­chi­nes kun­nen wor­den gedown­load voor gebruik in Sky­De­mon. Het aan­ge­bo­den zip-archief bevat de vol­gen­de bestanden:

Vlieg­tuig­ge­ge­vens­be­stand:

 • C42 NX (D‑MENX).aircraft
 • C42 NY (D‑MENY).aircraft
 • FK9 M6 UL (D‑MFKI).aircraft

Rou­te inclu­sief vliegtuiggegevensbestand:

 • Stadt­lo­hn-Vre­den – Muen­ster-Telg­te C42 NX.flightplan
 • Stadt­lo­hn-Vre­den – Muen­ster-Telg­te C42 NY.flightplan
 • Stadt­lo­hn-Vre­den – Muen­ster-Telg­te FK9.flightplan

Instruc­ties voor het gebruik van de FCS-Vereinsflieger.de:


Voor de beoor­de­ling van de weer­si­tu­a­tie is er onder­meer de web­pa­gi­na “www.windy.com” . Een ver­schei­den­heid aan weers­in­for­ma­tie wordt hier over­zich­te­lijk gepre­sen­teerd. Zoo­men is moge­lijk met het scrol­l­wiel, waar­bij afhan­ke­lijk van de ver­gro­ting meer of min­der details zicht­baar zijn. Diver­se fea­tu­res zoals wol­ken, wind etc. kun­nen rechts aan de rand wor­den inge­steld. Onder­aan het ven­ster bevindt zich een knop waar­mee een ani­ma­tie van de prog­no­se kan wor­den geac­ti­veerd. Abso­luut de moei­te waard om te bekijken …

Lucht­vaart­com­mu­ni­ca­tie op gecon­tro­leer­de vlieg­vel­den is enigs­zins bij­zon­der en kan wor­den geoe­fend. via de web­si­te “vfrp­pl” kan de rele­van­te ken­nis wor­den opfrist. De uit­leg duurt onge­veer 50 minu­ten en bevat alle essen­ti­ë­le infor­ma­tie over radio­com­mu­ni­ca­tie met de toren, taxi­ën, etc. ( in het Duits)

De pagi­na “www.luftfahrtwelt.de ” biedt een zeer mooie vlieg­veld­da­ta­ba­se. Op een kaart van Duits­land kun­nen afzon­der­lij­ke deel­sta­ten wor­den gese­lec­teerd om de resul­ta­ten dui­de­lij­ker te zien. De vlieg­vel­den wor­den getoond in het bij­be­ho­ren­de gebied. Als je op het sym­bool van een vlieg­veld klikt, wor­den de belang­rijk­ste gege­vens voor pilo­ten weer­ge­ge­ven. Goe­de site…(in het Duits)

Vlieg­vel­di­den­ti­fi­ca­tie bekend, maar naam vlieg­veld niet? Hier is een link naar een vliegveldzoekmachine.

Link naar de lijst van Duit­se Vlie­ger­art­sen van het Luftfahrtbundesamt.