UL vliegen naar andere landen of met buitenlandse apparaten is niet eenvoudig

Aan het begin van het jaar heb­ben de lucht­sport­bon­den infor­ma­tie ver­strekt over ver­schil­len­de Euro­pe­se wij­zi­gin­gen in de regel­ge­ving. In wezen zou je kun­nen zeg­gen: Vluch­ten met bui­ten­land­se UL-vlie­g­tui­­gen zijn ver­bo­den! De situ­a­tie is niet zo een­vou­dig te omschrij­ven. Maar pilo­ten die in het bui­ten­land gere­gi­streer­de vlieg­tui­gen vlie­gen of die met een Duit­se licen­tie naar ande­re … Lees meer

Nieuwe informatieflyer over vliegveiligheid

Van­we­ge een groot aan­tal ern­sti­ge lucht­ruim­schen­din­gen heeft de Fede­ral Com­mis­si­on for Ultra­light Flight in de DAEC de fly­er “Vlieg cor­rect en vei­lig door ons lucht­ruim” gepu­bli­ceerd. In veel geval­len is een gebrek­ki­ge vlucht­voor­be­rei­ding of onvoor­zich­tig­heid waar­schijn­lijk de oor­zaak van der­ge­lij­ke over­tre­din­gen. De fly­er van 2 pagina’s dient u daar­om kort te her­in­ne­ren aan de gel­den­de … Lees meer