Opfrissen van de FCS-vliegtuigvloot

Gedu­ren­de meer dan vier jaar heeft de C 42 B met de regi­stra­tie D‑MENL van de Flie­ger­club-Stadt­lo­hn e. V. goe­de dien­sten ver­leend . Maar het kopen van een nieu­we machi­ne en dus het ver­ko­pen van de NL stond rela­tief hoog op het pri­o­ri­tei­ten­lijst van de club. De D‑MENL is reeds ver­kocht en zal zeker zor­gen voor veel vlieg­ple­zier en een goed humeur op een ander vliegveld.

Nog steeds een mooi vlieg­tuig: C 42 B

Het resul­taat van een enquê­te onder de leden van de club gaf een dui­de­lijk sig­naal af: Naast de twee C 42 B in de klas­se van 540 kg (D‑MENX en D‑MENY) moest het dit keer een vol­le­dig kunst­stof vlieg­tuig uit het hoge­re seg­ment wor­den. Uit de feed­back van de enquê­te en uit de stem­men van de FCS-leden op de Stamm­tisch bij­een­kom­sten kwam de FK9 Mark VI uit­ein­de­lijk naar voren als de wens van de meer­der­heid. Na ver­de­re infor­ma­tie en stem­min­gen is het nu zover, een gloed­nieu­we FK 9 Mark VI met 100 pk Rotax motor en de regi­stra­tie D‑MFKI staat in de han­gar op Stadt­lo­hn. Het for­me­le regi­stra­tie­pro­ces is aan de gang, alles is aan­we­zig zodat het vlie­gen begin maart 2023 kan begin­nen. De onder­staan­de gale­rij geeft een klein over­zicht van de trots van de club. Wel­is­waar nog voor­zien van een tij­de­lij­ke regi­stra­tie, maar ver­der bij­na start­klaar. De brie­fing van de FCS-pilo­ten zal bin­nen­kort van start gaan en zal zeker voor veel vlieg­ple­zier zorgen.