Ultralight naar de luchthaven van Düsseldorf

Het was een bij­zon­de­re erva­ring deze mooie vlieg­dag op 10 febru­a­ri 2024. Als zater­dag­tour had­den onze club­le­den Robin en Fre­de­rik een vlucht naar Bonn-Han­ge­lar bedacht met de club­ei­gen C42 B, de D‑MENY.

Op de terug­weg kwa­men ze ook voor­bij vlieg­veld Düs­sel­dorf. De beman­ning van de C42 vroeg in een opwel­ling toe­stem­ming aan de toren van Düs­sel­dorf om in en door de EDDL-con­tro­le­zo­ne te vlie­gen. Vol­gens het mot­to: wie vraagt, die wint!

Na het oké van de ver­keers­lei­der werd het span­nend toen het rich­ting start- en lan­dings­ba­nen ging.
Bij­zon­der­heid: in plaats van te lan­den voer­den de hob­by­pi­lo­ten een lage over­vlucht – een zoge­naam­de
“low appro­ach” – uit over baan 05 rechts. Met een breed­te van 45 meter en een leng­te van 3.000 meter is dit mis­schien een beet­je een over­ge­di­men­si­o­neer­de baan voor UL-vlieg­tui­gen, aan­ge­zien nor­maal gespro­ken een paar hon­derd meter genoeg is om te lan­den. De nade­ring, het over­vlie­gen en het inte­res­san­te uit­zicht van­af de start- en lan­dings­ba­nen naar de lucht­ha­ven, dat door­gaans alleen wordt erva­ren door pilo­ten van lucht­vaart­maat­schap­pij­en en hun pas­sa­giers, zijn op video vast­ge­legd. Een mooie her­in­ne­ring aan een gewel­di­ge vlieg­dag.
Veel ple­zier op de vol­gen­de reis.