De buitengewone verenigingsdag van de Aeroclub NRW e. V.

Bij de Aero­club NRW was de laat­ste maan­den spra­ke van een zeke­re per­so­ne­le en orga­ni­sa­to­ri­sche cri­sis­si­tu­a­tie. Om dui­de­lijk­heid te schep­pen trok de ver­e­ni­ging ver­stan­di­ge con­clu­sies en beleg­de zij een bui­ten­ge­wo­ne ver­e­ni­gings­ver­ga­de­ring. Op zon­dag 22 okto­ber 2023 kwa­men ver­te­gen­woor­di­gers van 93 clubs die tot de ver­e­ni­ging beho­ren bij­een in de ver­ga­der­ruim­te van de sport­school in Duis­burg Wedau.

Na een wat rom­me­li­ge start en hef­ti­ge dis­cus­sies vond de ver­wach­te nieu­we ver­kie­zing van het pre­si­di­um plaats. De voor­zit­ter van de Fede­ra­le Ver­e­ni­ging, Claus Cor­des, fun­geer­de als gespreks­lei­der. Aan de wet­te­lij­ke, for­me­le basis was vol­daan, zodat er geen twij­fel bestond over de gel­dig­heid van de verkiezingen.

Vol­ker Engel­mann (58) kwam bij de twee­de ver­kie­zing met een dui­de­lij­ke meer­der­heid naar voren als de nieu­we voor­zit­ter van de Aero­club NRW. De piloot, die met ruim 4.500 vlieg­uren zeer erva­ren is, brengt naast zijn uit­ge­brei­de ken­nis van de lucht­vaart en vlieg­tech­no­lo­gie, pas­sen­de lei­der­schaps­kwa­li­tei­ten uit zijn mili­tai­re car­ri­è­re met zich mee. Hij ver­trouwt op team­werk en het ‘WIJ’-idee en bena­druk­te dit reeds in het eer­ste bericht in zijn nieu­we rol.
Hij wordt onder­steund door de geko­zen kan­di­da­ten Ger­hard Währisch (Vice-Pre­si­dent Finan­ci­ën), Björn Bräu­er (Vice-Pre­si­dent Oplei­ding), Ger­hard Schol­ten (Vice-Pre­si­dent Tech­no­lo­gie), en Jan Eik­mei­er (Vice-Pre­si­dent Com­mu­ni­ca­tie).
Het eer­ste besluit van het nieu­we bestuur was om Patrick Krei­mer una­niem te benoe­men tot juri­disch adviseur.

Samen­vat­tend kan wor­den gezegd dat de Aero­club NRW de komen­de maan­den begint met een daad­krach­tig bestuur en dat er veel posi­tie­ve ver­an­de­rin­gen en ver­nieu­win­gen te wach­ten staan. Voor het “hoe” cite­ren we Vol­ker Engelmann:

„De Vario­me­ter van de Aero­club staat ein­de­lijk weer op stij­gen!
Nu is het belang­rijk om de koers niet uit het oog te ver­lie­zen. We zul­len zeker nog eni­ge meters in hoog­te moe­ten stei­gen om zicht­ba­re ber­gen te over­win­nen. Wat ech­ter goed is, is dat de files op de berg­kam lang­zaam ver­dwij­nen en de ech­te obsta­kels nu dui­de­lij­ker wor­den. Moge­lijk moe­ten we ook nog een paar ron­den vlie­gen om hoog­te te win­nen. We weten dit. Het maakt niet uit of u zweef­vlie­ger, model­pi­loot, bal­lon­vaar­der, para­chu­tist, ULer of motor­pi­loot bent.
Eén ding in onze sport ver­bindt ons alle­maal: het zicht op de gemeen­schap­pe­lij­ke hemel. Daar is ons gemeen­schap­pe­lij­ke thuis. Er is meer dat ons ver­e­nigt dan ons ver­deelt! Maar ver­bin­ding is wat we nodig heb­ben. Wij wil­len die voor u her­stel­len en bewa­ren.
Wij heb­ben een leve­rings­plicht! Dat weten wij en daar wil­len wij recht aan doen.“

Het bestuur van de Flie­ger­club-Stadt­lo­hn e. V. kan het hier alleen maar mee eens zijn. Goe­de vooruitzichten!