DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH) publiceert en actualiseert de instructies voor VFR-vluchten door gebieden met transponderplicht (TMZ).

Voor­al in de buurt van vlieg­vel­den met instru­ment­vlieg­voor­schrif­ten moe­ten VFR-pilo­ten bepaal­de trans­pon­der­co­des instel­len. Deze zijn terug te vin­den op de bij­be­ho­ren­de lucht­vaart­kaar­ten. Daar­naast moet je kun­nen mee­luis­te­ren naar fre­quen­ties die ook op de kaar­ten te vin­den zijn. Tot nu toe kon­den de pilo­ten tij­dens het door­vlie­gen op de even­tu­eel voor­af inge­stel­de FIS-radio­fre­quen­tie blij­ven. Op 23 maart 2023 treedt ech­ter NFL 2023–1‑2700 in wer­king, waar­in een ande­re rege­ling is opge­no­men. Citaat:

FCS-ver­ta­ling: De piloot meldt zich bij het ver­la­ten van de FIS-fre­quen­tie en ver­an­dert zijn trans­pon­der­co­de in de trans­pon­der­co­de die op de ICAO-kaart staat en moet mee­luis­te­ren op de fre­quen­tie die in de ICAO-kaart is vermeld.

NfL 2023–1‑2700 der DFS

De FIS-fre­quen­tie mag dus niet lan­ger gebruikt wor­den (NfL-Down­load). Pilo­ten moe­ten hier reke­ning mee houden.