Doellandingswedstrijd in Stadtlohn

Op ini­ti­a­tief en onder orga­ni­sa­to­risch lei­der­schap van de voor­zit­ter Otger van de Ver­e­ni­ging ter Bevor­de­ring van de Lucht­vaart e. V. (VzFdL) was het vlieg­veld Stadt­lo­hn-Vre­den op 16 sep­tem­ber het toneel van een inte­res­sant gebeu­ren: Doel­lan­dings­wed­strijd. Ook de Wen­ning­feld zweef­groep e.V. en – hoe kan het ook anders – de Flie­ger­club-Stadt­lo­hn e. V.. waren van de partij.

In elk drie cir­cuits moesten de pilo­ten aan­to­nen dat ze het vlieg­tuig zo nauw­keu­rig moge­lij­ke op de baan kon­den laten lan­den. De hoog­ste sco­re (= 5) kwam door te lan­den in een veld dat slechts drie meter lang was. Voor het lan­den in het aan­gren­zen­de 10 m‑gebied werd vier pun­ten toe­ge­kend. Voor elke ver­de­re 20 m kun je drie pun­ten, resp. twee pun­ten in aflo­pen­de volg­or­de en nog één punt voor het laat­ste veld. Zoals altijd: de hoog­ste sco­re wint! De groep deel­ne­mers was ver­deeld in Echo Pilots (PPL) en de ultra­light sec­tie van Mike Pilo­ten (UL).

Het weer was deze zater­dag uit­ste­kend en zorg­de voor opti­ma­le omstan­dig­he­den: vol­op zon en wind met meest­al min­der dan 5 knopen.

Op lan­dings­baan 11 waren de pas­sen­de mar­ke­rin­gen voor de wed­strijd­lan­din­gen aangebracht.

Naast de scheids­rech­ters – die direct in het tou­ch­down­ge­bied ston­den – waren er ver­schil­len­de videocamera’s in gebruik. Op deze manier wer­den de lan­din­gen vast­ge­legd, zodat ze later nog­maals beke­ken kon­den wor­den. Daar­naast zorg­den zeer gemo­ti­veer­de hel­pers voor de elek­tro­ni­sche apparatuur.

Naast de span­nen­de wed­strijd was een grill, onder de hoe­de van de “mees­ters van het war­me vlees” Her­mann en Hubert, vol­op in bedrijf en pro­du­ceer­de de ene na de ande­re sma­ke­lij­ke braadworst.

Nadat alle gege­vens zijn geë­va­lu­eerd, vindt de prijs­uit­rei­king van de com­pe­ti­tie plaats op 26 sep­tem­ber 2023 in het club­huis. Om de span­ning tot die tijd in stand te hou­den, wor­den hier geen namen genoemd.

De una­nie­me mening van alle betrok­ke­nen en bezoe­kers: een all­round geslaagd eve­ne­ment, met veel gezel­lig­heid, een goed humeur en een mooie uit­wis­se­ling van erva­rin­gen. Een nieu­we edi­tie van de com­pe­ti­tie vol­gend jaar moet daar­om in ieder geval wor­den over­wo­gen. Je kunt enthou­si­ast blijven!