Fly-In 2023 van de Aeroclub-NRW in Stadtlohn

Nog een hoog­te­punt van het jaar voor de Flie­ger­club-Stadt­lo­hn e. V. vond plaats op zon­dag 17 sep­tem­ber 2023. Het thuis­vlieg­veld EDLS werd de bestem­ming en gast­heer van de tra­di­ti­o­ne­le FLY-IN van de AEROCLUB NRW. Vorig jaar had de FCS al toe­ge­zegd de orga­ni­sa­tie en uit­voe­ring op zich te nemen. Een behoor­lijk veel­ei­sen­de maar oplos­ba­re taak voor de club-crew.

Het inter­ne tref­fen van de ver­e­ni­ging was weder­om een ​​trek­pleis­ter voor jong en oud, vrou­wen en man­nen of anders inge­deeld: motor­vlieg­tui­gen, motor­zweef­vlieg­tui­gen, zweef­vlieg­tui­gen en ultra­lich­te vliegtuigen.

Tij­dens de voor­be­rei­din­gen bij het opbou­wen van de stands voor kof­fie, taart, grill­ge­rech­ten, regi­stra­tie en de klei­ne maar fij­ne vlieg­tuig­beurs, werk­te het weer goed mee: bewolkt, geen regen en aan­ge­na­me tem­pe­ra­tu­ren. Ide­aal voor het orga­ni­sa­tie­team, wat ongun­sti­ger voor de exter­ne pilo­ten. In de loop van de och­tend ble­ken som­mi­ge nevel­ge­bie­den dicht bij de grond hard­nek­ki­ger dan ver­wacht. Om deze reden kon­den som­mi­ge vlieg­tui­gen pas aan­zien­lijk later opstij­gen, dan gepland. Door het weer kon de groep zweef­vlie­gers ech­ter geen over­land­vlucht maken, zodat hun deel­na­me werd gean­nu­leerd, tot gro­te spijt van alle anderen.

In de late och­tend was het zicht goed en de fly-in deed zijn naam eer aan. Beet­je bij beet­je arri­veer­den de ver­schil­len­de vlieg­tui­gen, 28 in totaal waar­on­der ook gyro­cop­ters. De aan­ge­we­zen par­keer- en afstel­plek­ken raak­ten met de minuut vol­ler. Het plat­form voor de EDLS-toren was gere­ser­veerd voor de echo­vlieg­tui­gen, alle ande­re vlieg­tui­gen vorm­den een falanx langs de taxi­baan naar baan 11. FCS-hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro werd die dag FCS-chef voor­lich­ting en zorg­de ervoor dat alles op dit gebied soe­pel verliep.

De keur aan gegril­de worst­jes, taar­ten en drank­jes was uiter­aard zeer in trek. Toen het zon­nig weer was gewor­den, werd het FCS-ter­ras rond het mid­dag­uur omge­to­verd tot één groot cafe­ta­ria. Er is immers altijd wel iets om over te bab­be­len onder pilo­ten van loka­le of exter­ne vlieg­vel­den. Natuur­lijk kon­den één of twee rond­jes vlie­gen met men­sen die geïn­te­res­seerd waren in vlie­gen, niet ont­bre­ken. Daar­naast werd de aan­we­zig­heid van de ten­toon­ge­stel­de Pio­neer-vlieg­tui­gen zeer goed ont­van­gen. Je kon alle tech­ni­sche details van de vlieg­tui­gen van dicht­bij zien.

De prijs­uit­rei­king begon ’s mid­dags met een kor­te wel­komst­toe­spraak van de 1e FCS-voor­zit­ter Falk Prig­gen. De Aero­club NRW-ver­te­gen­woor­di­gers Vol­ker Engel­mann (voor­zit­ter van de gemo­to­ri­seer­de vlieg­sport­groep) en Mat­thi­as Gudorf (sport­di­rec­teur voor gemo­to­ri­seerd vlie­gen en ultra­light vlie­gen) regel­den het ver­de­re ver­loop. De fel­be­geer­de tro­fee­ën wer­den uit­ge­reikt aan drie groe­pen: “Motor­vlieg­tui­gen”, “Motor­zweef­vlieg­tui­gen” en “Ultra­light vlieg­tui­gen”, waar­bij de vol­gen­de cri­te­ria van toe­pas­sing waren: “meest erva­ren piloot”, “jong­ste piloot” en last but not least “de van verst komen­de piloot”.

Uitslagen

Motorvliegtuigen

Cate­go­rieDeel­ne­merClub
Oud­ste pilootDie­ter Scholz, 72 J.LSV Rhei­ne-Eschen­dorf
Jong­ste pilootHei­ner Rüther, 39 J.FSG Soest
Van verst komendeJan Schröjahr, 124 kmLSV Mesche­de

Motorisch zweefvliegen

Cate­go­rieDeel­ne­merClub
Oud­ste pilootAlfred Düll­berg, 87 J.SF Nie­der­berg
Jong­ste pilootFlo­ri­an Lum­pe, 28 J.FSG Soest
Van verst komendeDirk Pul­l­witt, 129 kmAC Büren

Ultralight vliegtuigen

Cate­go­rieDeel­ne­merClub
Oud­ste pilootUlli Völ­kel, 84 J.SFV Scha­me­der
Jong­ste pilootBian­ca Kru­se, 46 J.FG Ren­ne­feld
Van verst komendeUlli Völ­kel, 150 kmSFV Scha­me­der

Boven­dien ont­ving de club met de mees­te deel­ne­men­de vlieg­tui­gen het inmid­dels beroem­de “wis­sel­be­ker­bord”. Dit jaar ver­o­ver­de de Lucht­sport­club Rhei­ne Eschen­dorf het wis­sel­be­ker­bord met in totaal 9 deel­ne­men­de vlieg­tui­gen. Ove­ri­gens is de naam van de Flie­ger­club-Stadt­lo­hn er al op ver­eeu­wigd in de vorm het gegra­veer­de logo.

In de late namid­dag waren de weers­om­stan­dig­he­den bij­na per­fect met een hel­de­re hemel en veel zon­ne­schijn voor de terug­vlucht van alle deel­ne­mers. Zo kwam op een ont­span­nen manier en met de gedach­te om deze te her­ha­len een uiterst inte­res­san­te, ver­ma­ke­lij­ke en ple­zie­ri­ge vlieg­dag ten ein­de. Dank aan alle betrok­ke­nen voor hun deel­na­me en bezoek aan EDLS!

Klik hier voor de fotogalerij…