Koning Voetbal en de VFR-piloten

Van half juni tot half juli wordt het Euro­pees kam­pi­oen­schap voet­bal in Duits­land gehou­den. Het ver­wach­te vol­gen­de ‘zomer­sprook­je’ zal de alge­me­ne lucht­vaart ech­ter waar­schijn­lijk aan­zien­lijk beper­ken. De poli­tie heeft op een bij­een­komst tij­dens AERO Frie­d­richs­ha­fen infor­ma­tie ver­strekt over de ver­schil­len­de maat­re­ge­len en voor­schrif­ten. Con­clu­sie: er is een hele reeks eisen waar­aan moet wor­den vol­daan! Details kunt u hier lezen – Info arti­kel Aero­k­urier.